2013/3 Sayılı Tebliğ Radyoaktif Maddeler Hakkında

Resmi Gazate28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazatede Yayımlanan Radyoaktif Maddeler

ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin 2013/3 Sayılı Tebliğ

Hakkında

Ekonomi Bakanlığından

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2612.10.10.00.00 İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
2612.20.10.00.00 Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
2845.10.00.00.00 Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90.10.00.11 Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19 Diğerleri
7806.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8606.91.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00 Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler
8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8709.11.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8709.19.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8716.39.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
9022.21.00.00.00 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00 Diğer amaçlarla kullanılanlar

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir