2013/4 Sayılı Tebliğ Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcı Hakkında

Resmi Gazate28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2013/4 Tebliğ Hakkında

İlgili olarak bakınız:

  • 264/6 sayılı Şeker Kurulu Kararı Kararı (20/12/2012 Tarihinden itibaren tatlandırıcıların ithalatı sadece elektronik ve mobil imzayla yapılacaktır.)
  • Şeker Kurulu Kararı Karar No : 114 – 01 (24.02.2006 t. 26090 s. R.G.)
  • Şeker Kanunu – 4634 (19.04.2001 t. 24378 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P Madde İsmi
2924.29.98.00.32  Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.98.00.34  Neotam
2925.11.00.10.00  Sakkarin
2925.11.00.20.11  Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19  Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13  Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14  Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.17  Siklamik asit
2932.19.00.00.11  Sukraloz
2934.99.90.90.14  Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.21  Aspartam asesülfam tuzu
2938.90.90.90.14  Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15  Steviol glikozitler
3504.00.90.00.11  Thaumatine
3824.90.97.90.61  Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Diğer hükümler

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir