TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda gümrük müşavirleri de, müşterileriyle beraber[…]

Gümrük kanunu Yürürlükden kaldırılan hükümler

ONÜÇÜNCÜ KISIM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 246– Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; a) Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 113, 117 ve 118 inci maddeleri ile aynı Kanunun 07.06.1926 tarihli 906 sayılı Kanunla değiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri; b) 30.11.1960 tarihli 146 sayılı Kanun; c)[…]

Onikinci Kısım,Gümrük cezalarına itirazlar

ONİKİNCİ KISIM İtirazlar MADDE 242 – 1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir. 2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 3. İtiraz dilekçelerinin[…]

Gümrük Usulsüzlüklerine İlişkin cezalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar MADDE 239– İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF[…]

Gümrük Usulsülüklerine İlişkin cezalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar MADDE 239– İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF[…]

Onbirinci Kısım,Gümrük Cezaları,Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

ONBİRİNCİ KISIM Cezalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 231 – Bu Kanun hükümlerinin uygulanması bağlamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suç ve kabahatlere ilişkin hükümler saklıdır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç veya kasten işlenen kabahat olarak tanımlanan fiillerin ancak taksirle işlenmeleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre idari para cezası verilebilir. MADDE 232 – 1. Bu Kısmın[…]

Gümrük Personelinin,Çalışma Zamanları, Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı,Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

İKİNCİ BÖLÜM Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı BİRİNCİ AYIRIM Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti MADDE 220– Gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri; iklim, mevsim ve bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir. 35 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve yük alıp verme[…]

Onuncu Kısım, Birinci Bölüm İşletmelerin Yükümlülükleri

ONUNCU KISIM Diğer Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM İşletmelerin Yükümlülükleri MADDE 218– 1. Türkiye ile diğer ülkeler arasında demiryolu dahil kara, deniz ve hava yoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan istasyon, deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile posta idareleri, bu Kanun hükümlerine göre gerekli gümrük gözetim ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere; yolcu salonları, geçici[…]

Dokuzuncu Kısım,Gümrük Yükümlülüğünün sona ermesi,Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi MADDE 208– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, gümrük yükümlülüğü; a) Vergilerin ödenmesi, b) Vergilerin kaldırılmasına karar verilmesi, c) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi, d) Eşyanın bir gümrük rejimi kapsamında tesliminden önce zapt ve müsadere edilmesi veya imha edilmesi; 164 üncü madde uyarınca imha[…]

Dokuzuncu Kısım, Gümrük vergilerinin Tahakkuku,Tebliği ve Ödemesi Teminat

İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi MADDE 195-1. Gümrük idaresi tarafından gerekli bilgiler kullanılarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara kaydedilir. Bilgisayara kayıt halinde, bilgisayar çıktıları Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri yerine geçer. Ancak; a) Geçici bir anti-damping vergisi veya fark giderici vergi uygulandığı, b) Kanunen alınması gereken[…]