Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; dahilde ve ithalde 995/1000 den daha küçük saflıkta olan külçe altının KDV istisnası, netliği, altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresi hususunun netliği konusunda bilgi talep edilmektedir.

KDV Kanununun;

– 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ye hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

– 16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ye hizmetlerin ithalinin KDV den istisna olduğu,

– 17/4-g maddesinde, külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığından alınan 6/12/2011 tarih ve 45338 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığının İstanbul Altın Borsasını muhatap 23/11/2011 tarih ve 44531 sayılı yazısından;

– 17/11/2011 tarih ye 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/2382 sayılı Karar ile 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (j) bendinde yer alan tanımların değiştirildiği, kıymetli madenlerin her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu, “standart işlenmemiş altının” en az 995/1000 saflıkta nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını, “standart dışı işlenmemiş altının” ise 995/1000’den düşük (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını ifade ettiği,

– yapılan değişiklik sonrasında işlenmemiş kıymetli maden kapsamının genişletilerek “külçe, bar, dore bar, granül, toz, hurda” ifadelerinin bu kapsama dahil edildiği ve söz konusu ifadelerin saflık derecesinden ziyade kıymetli madenlerin şekliyle ilgili olduğu,

– saflık derecesi 995/1000’den daha düşük olan “dore külçe altın” ve “düşük ayarlı külçe altının””külçe altın” kapsamında değerlendirilebileceği”

anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, saflık derecesi 995/1000 den daha düşük olan “dore külçe altın” ve “düşük ayarlı külçe altın” gibi külçe altınların da, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında “külçe altın” olarak değerlendirilmek suretiyle KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan 114 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Altından Mamul Veya Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları İle Sikke Altın Teslimleri ” başlıklı B bölümünde;

“Külçe altından mamul ziynet eşyaları ile sikke altın teslimlerinde ve ithalinde KDV matrahının hesaplanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2/a) bölümünde, söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altın tutarının, teslimin yapıldığı gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından külçe altın için belirlenen fiyat esas alınmak ve satılan mamulün ayarı göz önünde tutulmak suretiyle tespit edileceği açıklanmıştır.

Ancak, 1211 sayılı TCMB Kanununun “Temel Görev ve Yetkiler ” başlığını taşıyan ve Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 4 üncü maddesinde 4651 sayılı Kanunun l inci maddesiyle yapılan değişiklik ve İstanbul Altın Borsasının kurulması nedeniyle söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinde, İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınması uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Buna göre, satışa konu cumhuriyet altınları v.b. basılı altınlar ile 1 kg. den büyük ve küçük külçe altın teslimlerinde KDV nin matrahı, işçilik vb. maliyetler dahil teslim bedelinden eşyanın ihtiva ettiği has altın değeri düşülerek tespit edilecektir.

Ayrıca; altın ve gümüş teslimleri özel matrah şekline tabi olup, kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış altın ve gümüşten mamul ziynet eşyası teslimlerinde KDV nin matrahı, teslim bedelinden varsa eşyanın ihtiva ettiği has altın veya gümüşün değeri ile teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre KDV den müstesna bulunan kıymetli taşların bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir