Dördüncü Kısım, Üçüncü Ayrım Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

ÜÇÜNCÜ AYIRIM Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri A. Ortak Hükümler MADDE 79– 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen; a) “Şartlı muafiyet düzenlemesi” deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, – Transit, – Antrepo, – Şartlı muafıyet sistemi kapsamında dahilde işleme, – Gümrük kontrolü altında işleme, – Geçici ithalat; b) “Ekonomik etkili[…]

Dördüncü Kısım,İkinci Bölüm, Eşyanın Bir Gümürk Rejimine Tabi Tutulması

İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Rejimleri BİRİNCİ AYIRIM Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması MADDE 58– l. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. 2. İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya[…]