Altıncı Kitap,İkinci Kısım Birinci Bölüm Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya

İKİNCİ KISIM Geri Gelen Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya MADDE 444- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak dışarı çıkarılacak taşıtlar ve ticari nitelikte olmayan eşya aşağıda yazılı şekilde beyana tabi tutulur: a) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yabancı bir[…]

Dördüncü Kitap Dördüncü Kısım,Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri

 DÖRDÜNCÜ KISIM Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri BİRİNCİ BÖLÜM Serbest Bölgeler Tanımlar MADDE 419- (1) Bu bölümde geçen, a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu, b) Kullanıcı deyimi, faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,[…]

Dördüncü Kısım,Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi MADDE 123– 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu[…]

Dördüncü Kısım, Üçüncü Ayrım Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

ÜÇÜNCÜ AYIRIM Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri A. Ortak Hükümler MADDE 79– 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen; a) “Şartlı muafiyet düzenlemesi” deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, – Transit, – Antrepo, – Şartlı muafıyet sistemi kapsamında dahilde işleme, – Gümrük kontrolü altında işleme, – Geçici ithalat; b) “Ekonomik etkili[…]

Dördüncü Kısım,İkinci Bölüm, Eşyanın Bir Gümürk Rejimine Tabi Tutulması

İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Rejimleri BİRİNCİ AYIRIM Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması MADDE 58– l. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. 2. İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya[…]