Altıncı Kitap,İkinci Kısım Birinci Bölüm Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya

İKİNCİ KISIM Geri Gelen Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya MADDE 444- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak dışarı çıkarılacak taşıtlar ve ticari nitelikte olmayan eşya aşağıda yazılı şekilde beyana tabi tutulur: a) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yabancı bir[…]

Dördüncü Kitap,Dördüncü Bölüm,Ekonomik etkili gümrük rejimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Tanımlar MADDE 308- (1) Bu bölümde geçen; a) Denetleyici gümrük idaresi: İzin belgesinde belirtilen ekonomik etkili gümrük rejimini denetleyen gümrük idaresini, b) Hesap: İzin hak sahibinin ticari, vergi veya diğer hesap defterlerini veya bu şekilde tutulan bilgiyi, c) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri, ç)[…]

Dördüncü Kısım, Üçüncü Ayrım Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

ÜÇÜNCÜ AYIRIM Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri A. Ortak Hükümler MADDE 79– 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen; a) “Şartlı muafiyet düzenlemesi” deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, – Transit, – Antrepo, – Şartlı muafıyet sistemi kapsamında dahilde işleme, – Gümrük kontrolü altında işleme, – Geçici ithalat; b) “Ekonomik etkili[…]