Araçların Yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel[…]

Şeker Kurulu Kararı Karar No:264/6

KURUL KARARI Şeker Kurumundan: ŞEKER KURULU KARARI Karar tarihi     : 02/11/2012 Karar No        : 264/6 Karar              : “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar” Amaç ve Kapsam MADDE 1 – Bu Karar, Tebliğ’de belirtilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatında beyan edilen amaca uygun olarak kullanımının yurt içinde[…]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)

30 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28452 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.[…]

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/21)

18 Ekim 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28445 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/21) Başvuru MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar[…]

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2012/3685

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME  Karar Sayısı : 2012/3685 22/6/2012 tarihli ve 6334 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 29/8/2012 tarihli ve HUM/8813991 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                        Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI[…]

KKDF kaynak kullanım destekleme fonu hakkında

   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                      Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : B.21.1.GGM..0.04.00.00-156.06 – Konu: KKDF 01.10.2012/20273 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE   Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasında fon kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleştirilebilmesi için ödemenin hangi hesaplara yapılması gerektiği hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.   Konuya ilişkin olarak, Maliye Bakanlığının[…]

2013 Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı Hazırlık

2013 Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı Hazırlık Ekonomi Bakanlığından; Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.10.2012 tarihli yazıda; 2013 Yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde;mevzuatına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir. Detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirisiniz.   Japonya’dan İthal Edilecek Gıda Ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün[…]

Çin'den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV'nin indirim konusu yapılması

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü           Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-4696-KDV-88 14/08/2012 Konu : Çin’den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılması İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Çin’den ithal ettiğiniz mallarla ilgili gümrük giriş beyannamesinde malın 66.383,83 TL değerine Gümrük Müdürlüğü tarafından ithal edilen mallar[…]

İhracat Kıymet araştırması (2012/30) 26/09/2012

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLIĞI Gumrukler Genel Mudurlu.u Say. : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01 Konu : .hracatta k.ymet ara.t.rmas. 26/09/2012 GENELGE (2012/ 30) İhracat kıymet araştırmalar. ile ilgili 2011/49 say.l. Genelgenin 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3- Bu Genelgenin yururluğe girdiği tarih itibariyle gumruk idarelerince başlatılmış ancak  Maliye Bakanlığından cevap alınamaması nedeniyle henuz sonuclandırılmamış  kıymet araştırmalarının da[…]

MMİB den Rusya Geçiş Belgeleri hk.

MMİB den Rusya Geçiş Belgeleri hk. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 26.09.2012 tarih ve 1870 sayılı bir yazıda; T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, 2012 yılına ait Rusya ikili geçiş belgelerinden 500 adedinin 20.08.2012 tarihinden itibaren genel kullanıma açılmasının uygun görülmüştür. Gümrük müşavirlik ve danışmanlık Hizmetleri