Peugeot Citroen Slovakya'da Otomobil Üretimini Geçici Olarak Durdurdu

Peugeot Citroen Slovakya’da Otomobil Üretimini Geçici Olarak Durdurdu PSA Peugeot Citroen Slovakya’daki üretimini zayıf talep nedeni ile 2012 yılının son çeyreğinde 21 günlüğüne durduracağını 28 Eylül 2012 tarihinde açıkladı. Söz konusu açıklama ile Avro bölgesindeki talep daralması nedeni ile üretimini yoğun olarak AB ülkelerine ihraç eden Slovakya’nın otomobil üretiminin de olumsuz yönde etkilemiş olduğu teyit[…]

Yetkilendirilmiş Gumruk Muşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE-2012/34

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLI.I Gumrukler Genel Mudurlu.u Say. : B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06.01 Konu : Yetkilendirilmiş  Gumruk Muşavirliği Asgari Ücret Tarifesi __________________________________________________________________________________ Hukumet Meydan. Ulus 06100 ANKARA Ayr.nt.l. bilgi icin:Mu.avirler Dairesi Tel: (0312) 3068417 Faks: (0312) 3068965-95 GENELGE ( 2012/34) 1) 30/12/2011 tarih ve 2011/50 sayılı Genelge ekinde yer alan AN9 koduna ilişkin tarife aşağıdaki şekil de[…]

Avrupa Birliği'nden İran'a Doğalgaz İthali Yasağı

Avrupa Birliği’nden İran’a Doğalgaz İthali Yasağı AB dışişleri bakanları, şüphe uyandıran nükleer programıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladıkları İran’dan doğalgaz ithalini yasakladı. Lüksemburg’da toplanan AB dışişleri bakanlarının onayladığı İran’a ilave yaptırım kararlarıyla, nükleer faaliyetlerde ya da balistik füzelerde kullanılan grafit, alüminyum ve çelik gibi metaller ve endüstriyel yazılımların bu ülkeye satışı durduruldu. İlave yaptırımlarla[…]

DİİB Kapsamında ki Beyannamede düzeltme yapılması 2012-31 Sayılı Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğü (2012-31 Genelgesi) 2012-31 Genelgesi DIIB Kapsamı Beyannamede Düzeltme yapılması ile 2011-1 sayılı Genelgenin Yürürlülükten kaldırılması hakkında genelge.  Gümrük Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

AB'ne 8712.GTİP li bisikletlerin Damping vergisinden kaçırılması hakkında

AB’NE 87.12 GTIP Lİ BİSİKLETLERİN DAMPİNG VERGİSİNDEN KAÇIRILMASI  İHR. HAKKINDA Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 87.12. 00.30 ve 87.12. 00.70 GTP’lu Motorsuz Bisikletler muhteviyatı eşya için uygulanan Damping Vergisini aşmak maksatlı, Çin menşeli eşyaları Endonezya, Malezya, Sri Lanka,Tunus menşeli göstererek Avrupa Birliği’ne sevk edildiğinin anlaşılması nedeniyle soruşturma açıldığı hk. AB Resmi Gazetesi ektedir.   Gümrük Müşavirlik[…]

Onuncu Kitap Gümrük Cezaları

ONUNCU KİTAP Cezalar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması MADDE 579 – (1) Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre işlem yapılıp yapılmayacağını tespit eder. (2) Soruşturma veya kovuşturma[…]

Sekizinci Kitap Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması

SEKİZİNCİ KİTAP Gümrük Yükümlülüğü BİRİNCİ KISIM Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması İthalatta gümrük yükümlülüğü MADDE 483- (1) İthalatta gümrük yükümlülüğü; ithalat vergilerine tabi eşyanın, serbest dolaşıma girmesi veya ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali için normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihinde, basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da gümrük[…]

Yedinci Kitap Posta Gümrük İşlemleri

YEDİNCİ KİTAP Diğer Gümrük İşlemleri BİRİNCİ KISIM Posta Gümrük İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Posta Kolileri Kolilerin gümrüğe bildirilmesine mahsus listeler MADDE 455- (1) Posta kolileri gümrük işlemlerinin yapılacağı posta idarelerinde gümrüğe sıra numarası izleyen, ek-72’deki örneğe uygun liste ile beyan olunur. (2) Listelerde aşağıda yazılı hususlar gösterilir. a) Her yılbaşından itibaren teselsül ettirilen sıra numarası, b)[…]

Altıncı kitap,İkinci Bölüm Geri gelen eşya ve taşıtlar

İKİNCİ BÖLÜM Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı MADDE 446- (1) İhraç edilen eşyanın; a) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilmemesi, b) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi, c) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma[…]

Dördüncü Kitap Dördüncü Kısım,Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri

 DÖRDÜNCÜ KISIM Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri BİRİNCİ BÖLÜM Serbest Bölgeler Tanımlar MADDE 419- (1) Bu bölümde geçen, a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu, b) Kullanıcı deyimi, faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,[…]