Altıncı kitap,İkinci Bölüm Geri gelen eşya ve taşıtlar

İKİNCİ BÖLÜM Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı MADDE 446- (1) İhraç edilen eşyanın; a) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilmemesi, b) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi, c) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma[…]

Altıncı Kitap,İkinci Kısım Birinci Bölüm Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya

İKİNCİ KISIM Geri Gelen Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya Geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya MADDE 444- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak dışarı çıkarılacak taşıtlar ve ticari nitelikte olmayan eşya aşağıda yazılı şekilde beyana tabi tutulur: a) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yabancı bir[…]

Altıncı Kitap,Birinci kısım,Birinci Bölüm,Gümrük vergilerinden muhafiyet ve istisna

ALTINCI KİTAP Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna BİRİNCİ BÖLÜM Diplomatik Muafiyetler Diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler MADDE 438 – (1) Diplomatik muafiyetlerden; a) Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile refakatlerine memur olanlar, b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev için Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetler,[…]

Beşinci Kitap,Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

BEŞİNCİ KİTAP Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya Özet beyan MADDE 435 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşya için 61 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan haller ile gümrük beyannamesi aranan haller dışında, Kanunun 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddeleri hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir. (2)[…]

Dördüncü kitap,Dördüncü kısım ikinci bölüm,Yeniden İhracat, İmha ve Terk Yeniden ihracat

İKİNCİ BÖLÜM Yeniden İhracat, İmha ve Terk Yeniden ihracat MADDE 433- (1) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi tutulabileceği haller, 308 ila 327 nci maddelerde düzenlenmiştir. İmha ve terk MADDE 434 – (1) İmha sonucunda çıkan artık ve atıklar, serbest[…]

İkinici Kısım, Birinci Bölüm Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması

İKİNCİ KISIM Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar BİRİNCİ BÖLÜM, Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması MADDE 15– 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre[…]