Peugeot Citroen Slovakya'da Otomobil Üretimini Geçici Olarak Durdurdu

Peugeot Citroen Slovakya’da Otomobil Üretimini Geçici Olarak Durdurdu PSA Peugeot Citroen Slovakya’daki üretimini zayıf talep nedeni ile 2012 yılının son çeyreğinde 21 günlüğüne durduracağını 28 Eylül 2012 tarihinde açıkladı. Söz konusu açıklama ile Avro bölgesindeki talep daralması nedeni ile üretimini yoğun olarak AB ülkelerine ihraç eden Slovakya’nın otomobil üretiminin de olumsuz yönde etkilemiş olduğu teyit[…]

Sekizinci Kitap Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması

SEKİZİNCİ KİTAP Gümrük Yükümlülüğü BİRİNCİ KISIM Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması İthalatta gümrük yükümlülüğü MADDE 483- (1) İthalatta gümrük yükümlülüğü; ithalat vergilerine tabi eşyanın, serbest dolaşıma girmesi veya ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali için normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihinde, basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere ilişkin beyannamenin ya da gümrük[…]

Dördüncü Kitap Dördüncü Kısım,Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri

 DÖRDÜNCÜ KISIM Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri BİRİNCİ BÖLÜM Serbest Bölgeler Tanımlar MADDE 419- (1) Bu bölümde geçen, a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör veya kamu tarafından işletilmesi halinde, bölgeyi işleten kuruluşu, b) Kullanıcı deyimi, faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,[…]

Dördüncü Kitap,Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım

DÖRDÜNCÜ KİTAP Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Elleçleme faaliyetleri MADDE 99 – (1) Başmüdürlüklerce Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına girdiğine karar verilen eşyanın üzerlerinde veya iç ve dış ambalajlarında yer alan ve üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim, simge, ibare ya[…]

Birinci Kitap Birinci Kısım,Beşinci Bölüm-süreler süre uzatımı.

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. (2) Bu Yönetmelik, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve[…]

Gümrük kanunu Yürürlükden kaldırılan hükümler

ONÜÇÜNCÜ KISIM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler MADDE 246– Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; a) Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 113, 117 ve 118 inci maddeleri ile aynı Kanunun 07.06.1926 tarihli 906 sayılı Kanunla değiştirilen 112 ve 116 ncı maddeleri; b) 30.11.1960 tarihli 146 sayılı Kanun; c)[…]

Dördüncü Kısım Basitleştirilmiş Usul

II.  BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL MADDE 71– 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde, yönetmelikle belirlenen şartlar altında; a) 60 ıncı maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına, b) Sözü edilen beyanname yerine, eşyanın ilgili[…]

Dördüncü Kısım Gümrükçe Onaylanmış işlem veya Kullanım

DÖRDÜNCÜ KISIM Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 55– 1. Aksine hüküm bulunmadıkça; niteliğine, miktarına, menşeine, yükleme veya varış ülkesine bakılmaksızın, bir eşya, belirlenmiş şartlar altında her zaman gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan birine tabi tutulabilir. 2. Bakanlar Kurulu, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlık ve[…]

Dördüncü Bölüm, Eşyanın Ağırlığı ve Kapları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eşyanın Ağırlığı ve Kapları MADDE 32– 1. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlıklar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonların kapsamının belirlenmesine esas alınan ağırlıklar; a) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların ağırlıkları toplamı, b) Net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta[…]

İkinici Kısım, Birinci Bölüm Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması

İKİNCİ KISIM Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar BİRİNCİ BÖLÜM, Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması MADDE 15– 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre[…]