Altıncı Kitap,Birinci kısım,Birinci Bölüm,Gümrük vergilerinden muhafiyet ve istisna

ALTINCI KİTAP Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna BİRİNCİ BÖLÜM Diplomatik Muafiyetler Diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler MADDE 438 – (1) Diplomatik muafiyetlerden; a) Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile refakatlerine memur olanlar, b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev için Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetler,[…]

Birinci Kitap Birinci Kısım,Beşinci Bölüm-süreler süre uzatımı.

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. (2) Bu Yönetmelik, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve[…]

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) İÇİNDEKİLER KONU MADDE BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-3 İKİNCİ KISIM Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 4-21 İKİNCİ BÖLÜM Onaylanmış Kişi Statüsü 22-26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar 27-29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi 30 BEŞİNCİ BÖLÜM Süreler 31[…]

Dördüncü Kısım Basitleştirilmiş Usul

II.  BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL MADDE 71– 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için ve gümrük işlemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde, yönetmelikle belirlenen şartlar altında; a) 60 ıncı maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazı bilgilerin beyannameye yazılmamasına, b) Sözü edilen beyanname yerine, eşyanın ilgili[…]

Gümrük Kanunu.

Gümrük Kanunu-4458 (04.11.1999 t. 23866 s. R.G.) (5911 sayılı Kanun ile değiştirilmiş YENİ hali)   İÇERİK MADDELER BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-4 İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ AYIRIM Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş Yükümlü 5 İKİNCİ AYIRIM Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin[…]