Dördüncü Kısım,Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

E. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi MADDE 123– 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu[…]

Dördüncü Kısım, Transit Rejimi Genel Hükümler

B. Transit Rejimi I. Genel Hükümler MADDE 84 – 1. Transit rejimi; a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş, b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış, eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır. 2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;[…]

Dördüncü Kısım, Üçüncü Ayrım Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

ÜÇÜNCÜ AYIRIM Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri A. Ortak Hükümler MADDE 79– 1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen; a) “Şartlı muafiyet düzenlemesi” deyimi, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, – Transit, – Antrepo, – Şartlı muafıyet sistemi kapsamında dahilde işleme, – Gümrük kontrolü altında işleme, – Geçici ithalat; b) “Ekonomik etkili[…]

Dördüncü Kısım,İkinci Bölüm, Eşyanın Bir Gümürk Rejimine Tabi Tutulması

İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Rejimleri BİRİNCİ AYIRIM Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması MADDE 58– l. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. 2. İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan eşya, gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden itibaren Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkıncaya[…]

Beşinci Bölüm,Gümrüğe Sunulan Eşyanın Kullanılması,Eşyanın Geçici Depolanması

BEŞİNCİ BÖLÜM Gümrüğe Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi Zorunluluğu MADDE 46– l. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. 2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün,[…]