Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2006-3232)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No 2012-3241) (26.09.2012 t. 28423 s. R.G.)

           26.09.2012/28423 R.G.

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012-32/40)

MADDE 1 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 11 inci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabilir.”

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2008

26801

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1

2/4/2009

27188

2

11/7/2009

27285

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012-32/41) (26.09.2012 t. 28423 s. R.G.)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Efektifleri almak ve satmak.”

“ç) Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve söz konusu Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.”

“e) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük vb.) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Ödenmiş sermayelerinin 500 bin Türk Lirasından az olmaması,”

“d) Kurucuların, müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“b) Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak için;

1) Müflis olmadıklarına ilişkin yazılı beyanlarının,

2) Konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanlarının,

3) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanlarının,

4)Vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin,

5) Gerçek kişiler için Tebliğin 1 numaralı, tüzel kişiler için 2 numaralı ekindeki örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,”

“(3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurucular, 6 ncı maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili müessese kurmak amacıyla ön izin almak üzere Müsteşarlığa başvuruda bulunurlar.”

“(3) Yetkili müessese kurmak için ön izin alan kurucular, faaliyet izni alana kadar faaliyette bulunamazlar. Faaliyet izni verilmeden önce faaliyete geçtikleri tespit edilenlerin ön izinleri iptal edilir ve kurucuları hakkında yasal kovuşturmaya geçilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ile (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası,”

“(4) Faaliyet izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete aralıksız 120 gün veya daha fazla süreyle ara verilmesi halinde, faaliyet izni ve “Yetkili Müessese İzin Belgesi” iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen şirket yetkili müessese olarak faaliyette bulunamaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her bir şube için 5 inci maddede belirtilen ödenmiş sermayeye 500 bin Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası ve artırılan sermayenin tamamının ödendiğini gösterir bankadan alınacak belgenin,”

“ç) Şubenin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshasının,”

“(4) Şube izin belgesinin veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde faaliyete geçilmemesi veya faaliyete aralıksız 120 gün veya daha fazla süreyle ara verilmesi halinde, faaliyet izni ve “Şube İzin Belgesi” iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen şube yetkili müessese olarak faaliyette bulunamaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Müsteşarlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamazlar.

(2) Merkez ve şubelerinin adreslerinde meydana gelen değişiklik 15 iş günü içerisinde, eski adresin terkedildiğine ve yeni adreste işe başlanıldığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirilir. Ayrıca yeni adresin tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir nüshası yeni adreste işe başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.

(3) Yetkili müesseselerin unvan değişikliği Müsteşarlığın iznine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yetkili müesseseler yıllık bilanço ve kar/zarar tablolarının ilgili oldukları yılı takip eden yılın Nisan ayı içerisinde onaylı örneklerini Müsteşarlığa gönderirler.

(2) Yetkili müesseseler unvanları, ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür veya yöneticilerine ilişkin bilgiler ile iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.

(3) Yetkili müesseseler, 8 ve 9 uncu madde kapsamında faaliyete ara verecek merkez ve/veya şubelerini, faaliyete ara vermeden 10 gün öncesinde Müsteşarlığa bildirirler. Faaliyete ara veren yetkili müesseselerin bu süre içerisinde doğacak olan idari ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

(4) Müsteşarlık, yetkili müesseselerden gerek görülen her türlü bilgi ve belgeyi belirleyeceği şekil, ortam ve sürelerde isteyebilir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetkili müesseselerin faaliyet ve işlemleri, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna göre inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili bulunan denetim elemanları ile ilgili mevzuat gereği denetim yapmaya yetkili merci ve elemanlar tarafından incelenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden yasal kovuşturmaya geçilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin eki Ek:3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yetkili müesseseler, 30/9/2012 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmiş sermayelerini bu Tebliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen tutarlara tamamlamak zorundadırlar. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izni başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yetkili müesseseler tarafından T.C. Ziraat Bankasının “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına yatırılmış bulunan dövizlerin iade işlemleri, 30/9/2012 tarihinden itibaren 180 gün içinde T.C. Ziraat Bankasınca sonuçlandırılır.

(2) Yetkili müesseseler tarafından T.C. Ziraat Bankasının “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına yatırılmış bulunan dövizler üzerinde haciz veya tedbir kararı bulunması halinde, gerekli işlemler ilgili idari ve adli mercilerin kararları çerçevesinde T.C. Ziraat Bankasınca yapılır.”

MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan

Gümrük Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir