Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

c) Yapı Daimi Komitesi: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından atanan temsilcilerden oluşan, 89/106/EEC direktifinin uygulanmasından ve yürütülmesinden doğan sorunları inceleyen birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) 19/6/2012 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal) C serisi 176 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımladığı ve Türk Standardları Enstitüsünün uyumlaştırarak 20/7/2012 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu standartların (teknik şartnamelerin) referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının mecburi olduğu tarihleri kapsayan liste Ek-1’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011 – 04)yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ek-1:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR[1]

 

YÜRÜRLÜKTE OLAN TS REFERANS NUMARASI TS ADI TS Yürürlük TARİHİ hEN STANDART NUMARASI hEN STANDART ADI EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ. TARİHİ[2] EŞ VARLIK DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ[3]
TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) – Bacalı – Sıvı yakıtlı – Buharlaştırma brülörlü 06.12.2007 EN 1:1998 Flued oil stoves with vaporizing burners 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 1/A1 17.04.2008 EN 1:1998/ A1:2007
TS EN 40-4 Aydınlatma Direkleri-Bölüm 4- Betonarme ve öngermeli beton aydınlatma direkleri- Gerekler 20.07.2006 EN 40-4: 2005 Lighting columns — Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns 01.10.2006 01.10.2007
TS EN 40-4/AC 27.03.2007 EN 40-4:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 40-5 Aydınlatma direkleri – Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar  05.04.2005 EN 40-5:2002 Lighting columns — Part 5: Requirements for steel lighting columns 01.02.2003 01.02.2005
TS EN 40-6 Aydınlatma direkleri – Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar 05.04.2005 EN 40-6:2002 Lighting columns — Part 6: Requirements for aluminium lighting columns 01.02.2003 01.02.2005
TS EN 40-7 Aydınlatma direkleri – Bölüm 7: Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar  08.11.2005 EN 40-7:2002 Lighting columns — Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns 01.10.2003 01.10.2004
TS EN 54-2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı   01.12.1998 EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems – Part 2: Control and indicating equipment 01.01.2008 01.08.2009
TS EN 54-2/T1 12.06.2007
TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006
TS EN 54-2/AC 03.04.2007 EN 54-2:1997/ AC:1999 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 54-3 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları – Ses cihazları  22.04.2004 EN 54-3:2001 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders 01.04.2003 01.06.2009
EN 54-3:2001/A1:2002 01.04.2003 30.06.2005
TS EN 54-3/A2 20.02.2007 EN 54-3:2001 /A2:2006 01.03.2007 01.06.2009
TS EN 54-4 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı

19.06.2007

 

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment 01.10.2003 01.08.2009
EN 54-4:1997/AC:1999 01.06.2005 01.06.2005
TS EN 54-4 / A1 EN 54-4:1997/A1:2002 01.10.2003 01.08.2009
TS EN 54-4/A2 EN 54-4:1997 /A2:2006 01.06.2007 01.08.2009
TS EN 54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler  02.12.2004 EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems — Part 5: Heat detectors — Point detectors 01.04.2003 30.06.2005
EN 54-5:2000/A1:2002
TS EN 54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri – Bölüm 7: Duman algılayıcılar – Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler  19.04.2004 EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm systems — Part 7: Smoke detectors —Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization 01.04.2003 01.08.2009
EN 54-7:2000/A1:2002 01.04.2003 30.06.2005
TS EN 54-7/A2 24.06.2010 EN 54-7:2000 /A2:2006 01.05.2007 01.08.2009
TS EN 54-10 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler  22.04.2004 EN 54-10:2002 Fire detection and fire alarm systems – Part 10: Flame detectors – Point detectors 01.09.2006 01.09.2008
TS EN 54-10/A1 07.12.2006 EN 54-10:2002 /A1:2005
TS EN 54-11 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları 22.04.2004 EN 54-11:2001 Fire detection and fire alarm systems – Part 11: Manual call points 01.09.2006 01.09.2008
TS EN 54-11/A1 30.11.2006 EN 54-11:2001 /A1:2005
TS EN 54-12 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 12: Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri  17.01.2005 EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems — Part 12: Smoke detectors —Line detectors using an optical light beam 01.10.2003 31.12.2005
TS EN 54-16 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 16 : Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı 12.02.2009 EN 54-16:2008 Fire detection and fire alarm systems – Part 16: Voice alarm control and indicating equipment 01.01.2009 01.04.2011
TS EN 54-17 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 17: Kısa devre izolatörleri  14.06.2012 EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 17: Short- circuit isolators 01.10.2006 01.12.2008
TS EN 54-18 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları 20.07.2006 EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems – Part 18: Input/output devices 01.10.2006 01.12.2008
TS EN 54-18/AC 03.07.2007 EN 54-18:2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 54-20 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 20: Duman çekmeli dedektörler 21.12.2006 EN 54-20:2006 Fire detection and fire alarm systems – Part 20: Aspirating smoke detectors 01.04.2007 01.07.2009
TS EN 54-20/AC 19.01.2010 EN 54-20:2006/AC:2008 01.08.2009 01.08.2009
TS EN 54-21 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 21: Alarm iletim ve hata uyarısı yönlendirme donanımı 12.10.2006 EN 54-21:2006 Fire detection and fire alarm systems – Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment 01.03.2007 01.06.2009
TS EN 54-23 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 23:Yangın alarm cihazları- Görüntülü alarm cihazları 09.11.2010 EN 54-23 :2010 Fire detection and fire alarm systems – Part 23: Firealarm devices – Visual alarm devices

01.12.2010

01.03.2013

TS EN 54-24 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 24 : Ses alarm sistemi bileşenleri – Hoparlörler 12.02.2009 EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems – Part 24: Components of voice alarm systems – Loudspeakers 01.01.2009 01.04.2011
TS EN 54-25 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 25 : Radyolink kullanan bileşenler 12.02.2009 EN 54-25:2008 Fire detection and fire alarm systems – Part 25: Components using radio links 01.01.2009 01.04.2011
TS EN 54-25/AC :2012   13.01.2011 EN 54-25:2008 /AC:2012

01.07.2012

01.07.2012

TS EN 179 Bina donanımları – Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları  12.02.2009 EN 179:2008 Building hardware — Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad — Requirements and test methods 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 197-1 Çimento – Bölüm 1: Genel çimentolar – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 12.04.2012 EN 197-1: 2011 Cement – Part 1: Composition, specification and conformity criteria for common cements [4]EN 197-1:2000[5]EN 197-4:2004  01.07.2012 01.07.2013
TS EN 295-10 Vitrifiye borular, bağlantı parçaları ve birleştirme elemanları- Kilden- Drenaj ve kanalizasyon için- Bölüm 10: Performans gerekleri 20.02.2007 EN 295-10:2005 Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers — Part 10: Performance requirements 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 331 Vanalar-bina gaz tesisatı için-Elle kumandalı-Küresel ve dipten yataklı konik tapalı vanalar 23.03.1999 EN 331:1998 Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings 01.09.2011 01.09.2012
TS EN 331/A1 31.01.2012 EN 331:1998/ A1:2010
TS EN 413-1 Harç çimentosu- Bölüm 1: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 22.11.2011 EN 413-1:2011 Masonry cement — Part 1: Composition, specifications and conformity criteria EN 413-1:2004[6] 01.02.2012 01.02.2013
TS EN 416-1 Isıtıcılar – Gaz yakan – Radyant borulu- Konut dışı kullanımlar için – Tek brülörlü – Tavana asılan – Bölüm 1: Emniyet 13.07.2010 EN 416-1:2009 Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use – Part 1: Safety 01.12.2009 01.12.2010
TS EN 438-7 Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- Termoset Reçine Esaslı Bölüm 7: İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) ve sıkıştırılmış laminatlar 24.12.2007 EN 438-7:2005 High-pressure decorative laminates (HPL) — Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) — Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes 01.11.2005 01.11.2006
TS EN 442-1 Radyatörler ve Konvektörler-Bölüm 1:Teknik Özellikler ve Kurallar  23.03.1998 EN 442-1:1995 Radiators and convectors — Part 1: Technical specifications and requirements 01.12.2004 01.12.2005
TS EN 442-1 /A1 25.04.2006 EN 442-1:1995 /A1:2003
TS EN 450-1+A1 Uçucu kül – Betonda kullanılan– Bölüm 1: Tarif, özellikler ve uygunluk kriteri 31.01.2008 EN 450-1:2005+A1:2007 Fly ash for concrete — Part 1: Definition, specifications and conformity criteria 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 459-1 Yapı kireci – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 21.02.2012

EN 459-1:2010

Building lime — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

01.06.2011

01.06.2012

TS EN 490 Beton çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları – Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için – Mamul özellikleri 05.06.2007 EN 490:2011 Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding — Product specifications 01.08.2012 01.08.2012
TS EN 492 Düz levhalar (sleytler) ve bağlantı parçaları – Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş – Mamul özellikleri ve deney metotları 13.03.2007 EN 492:2004 Fibre-cement slates and fittings — Product specification and test methods 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 492/A1 EN 492:2004/A1:2005
TS EN 492/A2 EN 492:2004 /A2:2006 01.07.2007 01.07.2008
TS EN 494+A3 Oluklu levhalar ve bağlantı parçaları – Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş – Mamul özellikleri ve deney metotları 19.02.2009 EN 494:2004 +A3:2007 Fibre-cement profiled sheets and fittings — Product specification and test methods 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 516

Çatılar için hazır yardımcı donanımlar – Çatı ulaşım tesisleri – Yürüme yolları, geniş ve dar basamaklar

03.04.2007 EN 516:2006 Prefabricated accessories for roofing – Installations for roof access – Walkways, treads and steps 01.11.2006 01.11.2007
TS EN 517 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar – Çatı emniyet kancaları 03.04.2007 EN 517:2006 Prefabricated accessories for roofing – Roof safety hooks 01.12.2006 01.12.2007
TS EN 520+ A1 Alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 24.06.2010 EN 520:2004+A1:2009  Gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods 01.06.2010 01.12.2010
TS EN 523 Çelik şerit kılıflar – Öngerilmeli donatılar için – Terimler, özellikler, kalite kontrol 02.03.2006 EN 523:2003 Steel strip sheaths for prestressing tendons — Terminology, requirements, quality control 01.06.2004 01.06.2005
TS EN 534 +A1 Bitümlü levhalar – Oluklu – Mamul özellikleri ve deney metotları 09.11.2010 EN 534:2006 +A1:2010 Corrugated bitumen sheets – Product specification and test methods 01.01.2011 01.01.2011

TS EN 544:2011 Bitümlü levhalar (shingle) – Mineral ve/veya sentetik takviyeli – Mamul özellikleri ve deney metotları 31.01.2012 EN 544:2011 Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements – Product specification and test methods 01.04.2012 01.04.2012
TS EN 572-9 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel soda kireç silikat cam mamuller – Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı 20.07.2006 EN 572-9:2004 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 9: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 588-2 Borular – Elyaflı çimentodan imal edilmiş – Drenaj ve kanalizasyon için – Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları  03.03.2005 EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for drains and sewers — Part 2: Manholes and inspection chambers 01.10.2002 01.10.2003
TS EN 598+A1 Duktil Demir Borular, Bağlantı Parçaları, Aksesuarları Ve Ek Yerleri – Pis Su Boru Hatlarında Kullanılan – Özellikler Ve Deney Metotları 19.01.2010 EN 598:2007+A1:2009  Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications – Requirements and test methods 01.04.2010 01.04.2011
TS EN 621 Isıtıcılar-Konut Dışı Mahalleri Isıtmak İçin-Gaz Yakıtlı, Cebri Konveksiyonlu Hava Isıtıcıları-Net Isı Yükü 300 kW’ı Aşmayan-Yanma Havası ve/veya Atık Gazların Taşınmasını Sağlayacak Vantilatörü Bulunmayan 23.03.2010 EN 621:2009 Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustionair and/or combustion products 01.08.2010 01.08.2011
TS EN 671-1 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları   19.04.2004 EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi-rigid hose 01.02.2002 01.04.2004
TS EN 671-1/T1 21.04.2005 EN 671-1:2001 /AC:2002 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 671-2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Hortum sistemleri – Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri 19.04.2004 EN 671-2:2001 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 2: Hose systems with lay-flat hose 01.02.2002 01.04.2004
TS EN 671-2/A1 10.04.2008 EN 671-2:2001 /A1:2004 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 681-1 Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj Uygulamalarında Kullanılan- Malzeme Özellikleri- Bölüm 1: Lastik 14.04.1999 EN 681-1:1996 Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber 01.01.2003 01.01.2009
EN 681-1:1996 /A1:1998 01.01.2003 01.01.2004
TS EN 681-1 /A2 22.04.2004 EN 681-1:1996 /A2:2002
TS EN 681-1/A3 19.03.2009 EN 681-1:1996 /A3:2005 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 681-2 Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler  16.04.2003 EN 681-2:2000 Elastomeric Seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 2: Thermoplastic elastomers 01.01.2003 01.01.2004
EN 681-2:2000 /A1:2002
TS EN 681-2/A2 25.04.2006 EN 681-2:2000 /A2:2005 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 681-3 Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler  16.04.2003 EN 681-3:2000+A1(2002) Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber 01.01.2003 01.01.2004
EN 681-3/A2 25.04.2006 EN 681-3:2000/A2:2005 01.07.2012 01.07.2012
TS EN 681-4 Elastomerik Contalar-Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızd ırmazlık Elemanları 16.04.2003 EN 681-4:2000+A1 2002 Elastomeric seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 4: Cast polyurethane sealing elements 01.01.2003 01.01.2004
25.04.2006 EN 681-4:2000/A2:2005
TS EN 681-4/A2 01.07.2012 01.07.2012
TS EN 682 Elastomerik Contalar-Gaz ve Hidrokarbon Sıvıların Taşınmasında Kullanılan Boru ve Ekleme Parçaları Contalarının Malzeme Özellikleri   16.04.2003 EN 682:2002 Elastomeric Seals — Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids 01.10.2002 01.12.2003
TS EN 682/A1 25.04.2006 EN 682:2002/A1:2005 01.07.2012 01.07.2012
TS EN 771-1 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil kâgir birimler (tuğlalar) 05.06.2012 EN 771-1:2011 Specification for masonry units – Part 1: Clay masonry units EN 771-3:2003[7] 01.02.2012 01.02.2013
TS EN 771-2:2011 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 2: Kireç kumtaşı kâgir birimler 13.12.2011 EN 771-2:2011771-2:2003 Specification for masonry units – Part 2: Calcium silicate masonry units EN 771-2:2003[8]

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 771-3:2011 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 3: Beton kâgir birimler (Yoğun ve hafif agregalı) 13.12.2011 EN 771-3:2011 “Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)” EN 771-3:2003[9]

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 771-4:2011 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler 13.12.2011 EN 771-4:2011 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units [10]EN 771-4:2003

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 771-5:2011 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 5: Yapay taş kâgir birimler 13.12.2011 EN 771-5:2011 Specification for masonry units – Part 5: Manufactured stone masonry units [11]EN 771-5:2003

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 771-6:2011 Kâgir birimler – Özellikler – Bölüm 6: Doğal taş kâgir birimler 13.12.2011 EN 771-6:2011 Specification for masonry units – Part 6: Natural stone masonry units [12]EN 771-6:2005

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 777-1 Isıtıcı sistemler – Radyant borulu – Gaz yakan-Çok brülörlü – Tavana asılan – Konut dışı kullanım için – Bölüm 1: Sistem D – Emniyet 05.04.2011 EN 777-1:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use – Part 1: System D – Safety 01.11.2009 01.11.2010
TS EN 777-2 Isıtıcı sistemler – Radyant borulu – Gaz yakan – Çok brülörlü – Tavana asılan – Konut dışı kullanım için – Bölüm 2: Sistem E – Emniyet 05.04.2011 EN 777-2:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use – Part 2: System E – Safety 01.11.2009 01.11.2010
TS EN 777-3 Isıtıcı sistemler – Radyant borulu – Gaz yakan-Çok brülörlü – Tavana asılan – Konut dışı kullanım için – Bölüm 3: Sistem F – Emniyet 05.04.2011 EN 777-3:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use – Part 3: System F – Safety 01.11.2009 01.11.2010
TS EN 777-4 Isıtıcı sistemler – Radyant borulu – Gaz yakan – Çok brülörlü – Tavana asılan – Konut dışı kullanım için – Bölüm 4: Sistem H – Emniyet 05.04.2011 EN 777-4:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use – Part 4: System H – Safety 01.11.2009 01.11.2010
TS EN 778 Hava Isıtıcıları- Gaz Yakan- Cebri Konveksiyonlu- Konutlarda Mahal Isıtmak Amacıyla Kullanılan- Net Isı Yükü 70 kW’ı Aşmayan- Yanma Havasının ve/veya Yanma Ürünlerinin Taşınmasını Sağlayacak Fanı Bulunmayan 23.03.2010 EN 778:2009 Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products 01.08.2010 01.08.2011
TS EN 845-1+A1  Kâgir – Yardımcı bileşenler – Özellikler – Bölüm 1: Bağlar, gergiler, askılar ve konsol tutucular 28.05.2009 EN 845-1:2003+A1:2008 Specification for ancillary components for masonry — Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 845-2 Kâgir – Yardımcı Bileşenler – Bölüm 2: Lentolar 06.03.2008 EN 845-2:2003 Specification for ancillary components for masonry — Part 2: Lintels 01.02.2004 01.04.2006
TS EN 845-3+A1  Kâgir – Yardımcı bileşenler – Özellikler – Bölüm 3: Yataklama derzi için hasır çelik donatı 28.05.2009 EN 845-3:2003 +A1:2008 Specification for ancillary components for masonry — Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 858-1 Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri – Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri , performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol 29.04.2008 EN 858-1:2002 Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) — Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 858-1 /A1 EN 858-1 :2002 /A1:2004
TS EN 877 Dökme demir borular ve bağlantı parçaları-Binalardan Su Tahliyesinde Kullanılan, Ek Yerleri ve Aksesurlar-Özellikler, Deney Metotları ve Kalite Güvencesi   22.01.2003 EN 877:1999 Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings — Requirements, test methods and quality assurance 01.01.2008 01.09.2009
TS EN 877/A1 28.04.2009 EN 877:1999/A1:2006
TS EN 877/A1 /AC EN 877:1999/A1:2006/ AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 934-2

 

Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme  13.01.2011

 

EN 934-2:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 2: Concrete admixtures — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 01.03.2010 01.03.2011
TS EN 934-3 Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 3: Kagir harcı için kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 13.01.2011 EN 934-3:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 3: Admixtures for masonry mortar — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 01.05.2010 01.05.2011
TS EN 934-4 Kimyasal katkılar – Beton, harç ve şerbet için – Bölüm 4: Öngerme tendonları için şerbette kullanılan kimyasal katkılar – Tarifler, gerekler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme 13.01.2011 EN 934-4:2009 Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons — Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 01.03.2010 01.03.2011
TS EN 934-5                               Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 5: Püskürtülmüş Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme 22.05.2008 EN 934-5:2007 Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5: Admixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 969 Sünek dökme demir borular, bağlantı parçaları, yardımcı donanımları ve bağlantıları – Gaz boru hatları için – Özellikler ve deney yöntemleri 09.11.2010 EN 969:2009 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines – Requirements and test methods 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 997:2012 Tek parça ve takım klozetler – Sifonlu 05.06.2012 EN 997:2012 WC pans and WC suites with integral trap 01.12.2012 01.12.2013
TS EN 998-1 Kâgir harcı – Özellikler – Bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı 14.07.2011 EN 998-1:2010 Specification for mortar for masonry — Part 1: Rendering and plastering mortar EN 998-1:2003[13]

01.06.2011

01.06.2012
TS EN 998-2 Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2: Kagir Harcı 14.07.2011 EN 998-2:2010 Specification for mortar for masonry — Part 2: Masonry mortar EN 998-2:2003[14]

01.06.2011

01.06.2012
TS EN 1020 Hava Isıtıcıları- Cebri Konveksiyonlu- Gaz Yakan Konut Dışı Kullanımda Mahal Isıtmak İçin- Yanma Havası Temini ve/veya Yanma Ürünlerinin İletilmesine Yardımcı Olan Fan İhtiva Eden Net Isı Yükü 300 kW’ı Aşmayan. 23.03.2010 EN 1020:2009 Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of  300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products 01.08.2010 01.08.2011
TS EN 1036-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Gümüş kaplamalı yüzdürme cam aynalar – İç mekânda kullanım için – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 09.03.2010 EN 1036-2:2008 Glass in building – Mirrors from silver-coated float glass for internal use – Part 2: Evaluation of conformity; product standard 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 1051-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Cam tuğla (blok) ve parkeler – Bölüm 2: Uygunluk/Mamul standardı değerlendirilmesi 23.03.2010 EN 1051-2:2007 Glass in building – Glass blocks and glass pavers – Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 1057+A1 Bakır Ve Bakır Alaşımları – Sağlık ve Isıtma Uygulamalarında Su ve Gaz Taşımada Kullanılan Dikişsiz Yuvarlak Bakır Borular 09.11.2010 EN 1057:2006+A1:2010 Copper and copper alloys – Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications

01.12.2010

01.12.2010

TS EN 1090-1:2009+A1:2011 Çelik yapı uygulamaları – Bölüm 1: Yapısal bileşenlerin uygunluk değerlendirme gerekleri 12.04.2012 EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures – Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components [15]EN 1090-1:2009

01.09.2012

01.07.2014

TS EN 1096-4 Cam – Yapılarda kullanılan – Kaplamalı cam – Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 07.12.2006 EN 1096-4:2004 Glass in building — Coated glass — Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 1123-1 Borular ve Bağlantı Parçaları- Dikişli, Sıcak Daldırma İle Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü 29.04.2002 EN 1123-1:1999 Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems — Part 1: Requirements, testing, quality control 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 1123-1 /A1 27.12.2005 EN 1123-1:1999 /A1:2004
TS EN 1124-1 Borular ve Bağlantı Parçaları – Dikişli, Paslanmaz Çelik – Atık Su Sistemlerinde Kullanılan – Soketli ve Spigotlu Borular-Bölüm 1:Özellikler, Deneyler ve Kalite Kontrol 11.12.2002 EN 1124-1:1999 /A1:2004 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems — Part 1: Requirements, testing, quality control 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 1124-1 /A1 27.12.2005
TS EN 1125 Bina donanımı – Kaçış yönünde kullanılan yatay kolla çalışan panik çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları 12.04.2012 EN 1125:2008 Building hardware – Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes – Requirements and test methods 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 1154 Bina donanımı – Kontrollü kapı kapatma cihazları – Özellikler ve deney metotları 12.04.2004 EN 1154:1996 Building hardware — Controlled door closing devices — Requirements and test methods 01.10.2003 01.10.2004
EN 1154:1996 /A1:2002

TS EN 1154 /A1 /AC

20.07.2006 EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 1155 Bina donanımı – İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları – Kurallar ve deney metotları 08.11.2005 EN 1155:1997 Building hardware — Electrically powered hold-open devices for swing doors — Requirements and test methods 01.10.2003 01.10.2004
EN 1155:1997 /A1:2002

TS EN 1155/A1 /AC

20.07.2006

EN 1155:1996/A1:2002/AC:2006 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 1158 Bina donanımı – Kapı ayar cihazları – Özellikler ve deney metotları 30.03.2004 EN 1158:1997 Building hardware — Door coordinator devices — Requirements and test methods 01.10.2003 01.10.2004
EN 1158:1997 /A1:2002

TS EN 1158 /A1 /AC

10.04.2007 EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006 01.06.2006 01.06.2006

TS EN 1168:2005+A3:2011

Öndökümlü beton mamuller – Boşluklu döşeme elemanları 08.03.2012 EN 1168:2005+A3:2011 Precast concrete products – Hollow core slabs 01.07.2012 01.07.2013
TS EN 1279-5 +A2 Cam – Yapılarda kullanılan – Cam esaslı yalıtım birimleri – Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi 13.01.2011 EN 1279-5:2005+A2:2010 Glass in Building-İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity

01.02.2011

01.02.2012

TS EN 1304 Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları – Kilden imal edilmiş – Tarifler ve özellikler 03.04.2007 EN 1304:2005 Clay roofing tiles and fittings-Product definitions and specifications 01.02.2006 01.02.2007
TS EN 1317-5:2007+A2:2012 Yol güvenlik sistemleri – Bölüm 5: Taşıt güvenlik sistemleri için mamul gerekleri ve uygunluk değerlendirmesi 05.06.2012 EN 1317-5:2007+A2:2012 Road restraint systems – Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems 01.01.2013 01.0.12013
TS EN 1319 Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıyla kullanılan -Net ısı yükü 70 kwı Aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan 23.03.2010 EN 1319:2009 Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW 01.10.2010 01.10.2011
TS EN 1337-3 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 3: Elastomer mesnetler 21.06.2007 EN 1337-3:2005 Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 1337-4 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 4: Makara mesnetler  16.03.2006 EN 1337-4:2004 Structural bearings — Part 4: Roller bearings 01.02.2005 01.02.2006
TS EN 1337-4/ AC 03.07.2007 EN 1337-4: 2004/ AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 1337-5 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 3: Çanak mesnetler 21.06.2007 EN 1337-5:2005 Structural bearings — Part 5: Pot bearings 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 1337-6 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 6: Beşik mesnetler  16.03.2006 EN 1337-6:2004 Structural bearings — Part 6: Rocker bearings 01.02.2005 01.02.2006
TS EN 1337-7 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 7: Küresel ve silindirik PTFE mesnetler  31.03.2005 EN 1337-7:2004 Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings 01.12.2004 01.06.2005
TS EN 1337-8 Mesnetler – Yapılarda kullanılan – Bölüm 7: Kılavuz mesnetler ve hareketi sınrlanmış mesnetler 22.05.2008 EN 1337-8:2007 Structural bearings — Part 8: Guide Bearings and Restrain Bearings 01.01.2009 01.01.2010
TS 2824 EN 1338 Zemin döşemesi için beton kaplama blokları – Gerekli şartlar ve deney metotları  29.04.2005 EN 1338:2003 Concrete paving blocks — Requirements and test methods 01.03.2004 01.03.2005
TS 2824 EN 1338 /AC 08.01.2009 EN 1338:2003 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 1339 Zemin döşemesi için beton kaplama plâkları – Gerekli şartlar ve deney metotları  27.09.2005 EN 1339:2003 Concrete paving flags — Requirements and test methods 01.03.2004 01.03.2005
TS EN 1339/AC 08.01.2009 EN 1339:2003 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS 436 EN 1340 Zemin döşemesi için beton bordür taşları – Gerekli şartlar ve deney metotları 29.04.2005 EN 1340:2003 Concrete kerb units — Requirements and test methods 01.02.2004 01.02.2005
TS 436 EN 1340 /AC 19.02.2009 EN 1340:2003 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 1341 Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları – Özellikler ve deney metotları  02.03.2004 EN 1341:2001 Slabs of natural stone for external paving — Requirements and testmethods 01.10.2002 01.10.2003
TS 2809 EN 1342 Dış zemin döşemeleri için tabiî parke taşları – Özellikler ve deney metotları  02.03.2004 EN 1342:2001 Setts of natural stone for external paving — Requirements and test methods 01.10.2002 01.10.2003
TS EN 1343 Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları -Özellikler ve deney metotları  02.03.2004 EN 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving — Requirements and test methods 01.10.2002 01.10.2003
TS EN 1344 Kilden mamul döşeme kaplama elemanları – Özellikler ve deney metotları  16.03.2004 EN 1344:2002 Clay pavers — Requirements and test methods 01.01.2003 01.01.2004
TS EN 1423:2012 Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları 05.06.2012 EN 1423:2012 Road marking materials – Drop on materials – Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two [16]EN 1423:1997 01.11.2012 01.11.2012
TS EN 1433     Drenaj kanalları – Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için – Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi 10.11.2005 EN 1433:2002 Drainage channels for vehicular and pedestrian areas — Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity 01.08.2003 01.08.2004
EN 1433:2002/A1:2005 01.01.2006 01.01.2006
TS EN 1457-1 :2012 Bacalar – Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar – Bölüm 1:Kuru şartlarda çalışan duman yolu astarlar – Gerekler ve deney yöntemleri 12.04.2012 EN 1457-1:2012 Chimneys – Clay/ceramic flue liners – Part 1: Flue liners operating under dry conditions – Requirements and test methods [17]EN 1457:1999 01.11.2012 01.11.2013
TS EN 1457-2 :2012 Bacalar – Duman yolu astarlı kil/seramikten olan bacalar – Bölüm 1: Islak şartlarda çalışan duman yolu astarlar – Gerekler ve deney yöntemleri 12.04.2012 EN 1457-2 :2012 Chimneys – Clay/ceramic flue liners – Part 2: Flue liners operating under wet conditions – Requirements and test methods [18]EN 1457:1999 01.01.2012 01.11.2013
TS EN 1463-1 Yol İşaretleme Malzemeleri- Işığı Geri Yansıtan Yol Çivileri- Bölüm 1: Başlangıç Performans Özellikleri 19.01.2010 EN 1463-1:2009 Road marking materials — Retroflecting road studs — Part 1: Initial performance requirements 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 1469 Doğal taş mamulleri – Kaplamada kullanılan plâkalar – Özellikler  13.04.2006 EN 1469:2004 Natural stone products — Slabs for cladding — Requirements 01.07.2005 01.07.2006
TS EN 1504-2 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri 10.04.2008 EN 1504-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures— Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity— Part 2: Surface protection systems for concrete 01.09.2005 01.01.2009
TS EN 1504-3 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 3: Yapısal olan ve yapısal olmayan tamir 10.04.2008 EN 1504-3:2005 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair 01.10.2006 01.01.2009
TS EN 1504-4 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 4: Yapısal bağ 10.04.2008 EN 1504-4:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity — Part 4: Structural bonding 01.09.2005 01.01.2009
TS EN 1504-5 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 5: Beton enjeksiyonu 17.04.2008 EN 1504-5:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures— Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity— Part 5: Concrete injection 01.10.2005 01.01.2009
TS EN 1504-6 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 6: Çelik donatı çubuğunun ankrajlanması 17.04.2008 EN 1504-6:2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar 01.06.2007 01.01.2009
TS EN 1504-7 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler – Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi – Bölüm 7: Donatının korozyona karşı korunması 17.04.2008 EN 1504-7:2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement corrosion protection 01.06.2007 01.01.2009
TS EN 1520:2011 Yapısal olan veya yapısal olmayan donatılı Gözenekli hafif betondan mamul Ön yapımlı betonarme bileşenler 22.11.2011 EN 1520:2011 Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement [19]EN 1520:2002

01.01.2012

01.01.2013

TS EN 1748-1-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Özel temel mamuller – Bölüm 1-2 : Borosilikat cam – Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı 07.12.2006 EN 1748-1-2:2004 Glass in building — Special basic products — Borosilicate glasses —Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 1748-2-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Özel temel mamuller – Cam seramikler – Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 07.12.2006 EN 1748-2-2:2004 Glass in building — Special basic products — Glass ceramics — Part 2-2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 1806 Bacalar – Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları 12.10.2006 EN 1806:2006 Chimneys – Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys – Requirements and test methods 01.05.2007 01.05.2008
TS EN 1825-1

 

Gres ayırıcıları-Bölüm 1: Tasarım, performans ve deney prensipleri, işaretleme ve kalite kontrolü 03.04.2007 EN 1825-1:2004 Grease separators — Part 1: Principles of design, performance andtesting, marking and quality control 01.09.2005 01.09.2006
EN 1825-1:2004 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 1856-1 Bacalar – Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Baca sistemi bileşenleri 05.06.2012 EN 1856-1:2009 Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 1: System chimney products 01.03.2010 01.03.2011
TS EN 1856-2 Bacalar – Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve bağlantı baca boruları 19.01.2010 EN 1856-2:2009 Chimneys — Requirements for metal chimneys — Part 2: Metal liners and connecting flue pipes 01.03.2010 01.03.2011
TS EN 1857 Bacalar – Bileşenler – Beton baca astarları 13.07.2010 EN 1857:2010 Chimneys — Components — Concrete flue liners

01.01.2011

01.01.2012

TS EN 1858:2008 +A1:2011 Bacalar – Bileşenler – Beton baca blokları 31.01.2012 EN 1858:2008 +A1:2011 Chimneys – Components – Concrete flue blocks [20]EN 1858:2008 01.04.2012 01.04.2013
TS EN 1863-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isı ile mukavemeti artırılmış (kısmî temperlenmiş) soda kireç silikat cam- Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/Mamul standardı 07.12.2006 EN 1863-2:2004 Glass in building — Heat strengthened soda lime silicate glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 1873 Çatılar için hazır yardımcı donanımlar – Plâstik, tekli çatı ışıklıkları – Mamul özellikleri ve deney metotları 20.07.2006 EN 1873:2005 Prefabricated accessories for roofing – Individual roof lights of plastics – Product specification and test methods 01.10.2006 01.10.2009
TS 821 EN 1916 Beton borular ve bağlantı parçaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı  10.03.2005 EN 1916:2002 Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced 01.08.2003 23.11.2004
TS 821 EN 1916/ AC 28.05.2009 EN 1916:2002 /AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 1917 Beton muayene bacaları ve odaları – Donatısız, çelik lifli ve donatılı  10.03.2005 EN 1917:2002 Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced 01.08.2003 23.11.2004
TS EN 1917/ AC 28.05.2009 EN 1917:2002 /AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 1935 Bina hırdavatı- Tek eksenli menteşeler – Özellikler ve deney metotları  30.01.2007 EN 1935:2002 Building hardware — Single-axis hinges — Requirements and test methods 01.10.2002 01.12.2003
EN 1935:2002 /AC:2003 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 10025-1 Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri – Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları   20.04.2006 EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 10088-4

 

Paslanmaz çelikler – Bölüm 4: Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan bant/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları 19.01.2010 EN 10088-4:2009 Stainless steels – Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 01.02.2010 01.02.2011
TS EN 10088-5 Paslanmaz çelikler – Bölüm 5:Yapı amaçlı korozyona dirençli çeliklerden yapılan çubuklar, filmaşinler, teller, profiller ve parlak mamullerin teknik teslim şartları 19.01.2010 EN 10088-5:2009  Stainless steels – Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 10210-1 Çelik Profiller-Sıcak Haddelenmiş İçi Boş Alaşımsız ve İnce Taneli Yapı Çeliklerinden-Bölüm 1:Teknik teslim şartları 12.10.2006 EN 10210-1: 2006 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions 01.02.2007 01.02.2008
TS EN 10219-1 Yapısal Çelik Borular – Dikişli, Alaşımsız, İnce Taneli Çeliklerden Soğuk Şekillendirilerek Kaynak Edilmiş – Bölüm 1: Teknik Teslim Şartları 20.03.2008 EN 10219-1: 2006 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels – Part 1: Technical delivery conditions 01.02.2007 01.02.2008
TS 9341 EN 10224 Su ve diğer sulu akışkanların taşınmasında kullanılan alaşımsız çelik borular ve bağlantı elemanları – Teknik teslim şartları  06.04.2006 EN 10224:2002 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption — Technical delivery conditions 01.04.2006 01.04.2007
EN 10224:2002/A1:2005
TS EN 10255+A1 Kaynak Edilmeye ve Diş Açmaya Uygun Alaşımsız Çelik Borular-Teknik Teslim Şartları 02.03.2010 EN 10255:2004+A1:2007 Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading – Technical delivery conditions 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 10311 Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde kullanılan çelik boru ve fittinglerinin bağlanmasında kullanılan birleştirmeler 17.01.2006 EN 10311:2005 Joints for the connection of steel tubes and fittings conveyance of water and other aqueous liquids 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 10312 Kullanım amaçlı sıvının (su dahil) taşınması için kaynaklı paslanmaz çelik boru ve bağlantı elemanları- Teknik teslim şartları  28.01.2004 EN 10312:2002 Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption — Technical delivery conditions 01.04.2006 01.04.2007
 TS EN 10312 /A1 17.01.2006 EN 10312:2002/A1:2005
TS EN 10340 Çelik Dökümler-Yapısal kullanım için 22.05.2008 EN 10340:2007 Steel casting for structural uses 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 10340/AC 09.04.2009 EN 10340:2007/AC:2008 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 10343 Çelik-Teknik Teslim Şartları-Su verme ve Temperleme için 19.01.2010 EN 10343:2009 Steels for quenching and tempering for construction purposes – Technical delivery conditions 01.01.2010 01.01.2011
TS  EN 12004 Yapıştırıcılar – Karo yapıştırıcıları – Özellikler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösteriliş 29.06.2009 EN 12004:2007 Adhesives for tiles — Definitions and specifications 01.06.2008 01.06.2010
TS EN 12050-1 Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 1:Dışkı İhtiva Eden Atık Sular İçin Terfi Tesisleri   10.03.2003 EN 12050-1:2001 Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter 01.11.2001 01.11.2002
TS EN 12050-2 Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 2:Dışkı İhtiva Etmeyen Atık Sular İçin Terfi Tesisleri   10.03.2003 EN 12050-2:2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 12050-3 Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 3:Sınırlı Uygulamalar İçin Dışkı İhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri   02.04.2003 EN 12050-3:2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 12050-4 Atık Su Terfi Tesisleri-Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri-Bölüm 4:Dışkı İhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular İçin Tek Yönlü Vanalar   10.03.2003 EN 12050-4:2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites — Principles of construction and testing — Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 12057 Doğal taş mamuller – Modüler karolar – Gerekler 27.02.2007 EN 12057:2004 Natural stone products — Modular tiles — Requirements 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 12058 Doğal taş mamuller – Döşeme ve merdiven kaplama plâkları – Gerekler 27.02.2007 EN 12058:2004 Natural stone products — Slabs for floors and stairs — Requirements 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 12094-1 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları  05.04.2005 EN 12094-1: 2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 1: Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices 01.02.2004 01.05.2006
TS EN 12094-2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları  14.04.2005 EN 12094-2: 2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices 01.02.2004 01.05.2006
TS EN 12094-3 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları  14.04.2005 EN 12094-3:2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices 01.01.2004 01.09.2005
TS EN 12094-4 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar ve deney metotları  18.04.2006 EN 12094-4:2004 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators 01.05.2005 01.08.2007
TS EN 12094-5 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler – Bölüm 5: Yüksek ve düşük basınç seçicili vanalar ve bunların tahrik birimleri için kurallar ve deney metotları 12.10.2006 EN 12094-5:2006 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems 01.02.2007 01.05.2009
TS EN 12094-6 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı söndürme sistemlerine ait bileşenler – Bölüm 6: Elektrikli olmayan devre dışı bırakma cihazları için kurallar ve deney metotları 12.10.2006 EN 12094-6 :2006 Fixed firefighting systems— Components for gas extinguishing systems— Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems 01.02.2007 01.05.2009
TS EN 12094-7 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm 7: CO2 Sistemlerindeki Püskürtücüler İçin Özellikler ve Deney Metotları   27.04.2003 EN 12094-7 :2000 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems 01.10.2001 01.04.2004
TS EN 12094-7 /A1 26.01.2006 EN 12094-7:2000 /A1:2005 01.11.2005 01.11.2006
TS EN 12094-8 Sabit Yangın Söndürme sistemleri-Gaz Sistemlerin Parçaları-Bölüm 8: Bağlantı Elemanlarının Özellikleri ve Deney Metodları 12.10.2006 EN 12094-8:2006 Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems – Part 8: Requirements and test methods for connectors 01.02.2007 01.05.2009
TS EN 12094-9 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 9: Özel yangın aygılayıcıları için şartlar ve deney metotları  14.04.2005 EN 12094-9 :2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors 01.01.2004 01.09.2005
TS EN 12094-10 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları  14.04.2005 EN 12094-10 :2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches 01.02.2004 01.05.2006
TS EN 12094-11 Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için şartlar ve deney metotları  14.04.2005 EN 12094-11:2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices 01.01.2004 01.09.2005
TS EN 12094-12 Sabit yangın söndürme sistemleri – Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler – Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları  29.04.2005 EN 12094-12:2003 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices 01.01.2004 01.09.2005
TS EN 12094-13 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm 13: Tek Yönlü Vanalar ve Geri Dönüşsüz Vanalar İçin Özellikler ve Deney Metotları  24.04.2003 EN 12094-13:2001 Fixed firefighting systems — Components for gas extinguishing systems — Part 13: Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves 01.01.2002 01.04.2004
EN 12094-13:2001/AC:2002 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 12101-1   Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler 08.01.2009 EN 12101-1:2005 Smoke and heat control systems – Part 1: Specification for smoke barriers 01.06.2006 01.09.2008
TS EN 12101-1 /A1 EN 12101-1:2005/A1:2006 01.12.2006 01.09.2008
TS EN 12101-2 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler  08.02.2005 EN 12101-2:2003 Smoke and heat control systems — Part 2: Specification for naturalsmoke and heat exhaust ventilators 01.04.2004 01.09.2006
TS EN 12101-3 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 3: Güçle çalışan duman ve ısı boşaltma vantilatörleri için özellikler 23.11.2006 EN 12101-3 :2002 Smoke and heat control systems — Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators 01.04.2004 01.04.2005
TS EN 12101-3 /AC EN 12101-3 :2002/AC:2005 01.01.2006 01.01.2006
TS EN 12101-6 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 6: Basınç farkı sistemleri için teknik özellikler – Kitler 13.03.2008 EN 12101-6 :2005 Smoke and heat control systems — Part 6: Specification for pressure differential systems — Kits 01.04.2006 01.04.2007

TS EN 12101-6

/AC

EN 12101-6 :2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 12101-7:2011 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 7:Duman kanal kesitleri 13.12.2011 EN 12101-7: 2011 Smoke and heat control systems – Part 7: Smoke duct sections

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 12101-8:2011 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 8:Duman kontrol kapakları 13.12.2011 EN 12101-8: 2011 Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers

01.02.2012

01.02.2013

TS EN 12101-10 Duman ve ısı kontrol sistemleri – Bölüm 10: Güç kaynakları 08.01.2009 EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies 01.10.2006 01.05.2012

TS EN 12101-10

/AC

29.06.2009 EN 12101-10:2005/AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 12150-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı 12.10.2006 EN 12150-2:2004 Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 12209 Bina hırdavatı- Kilitler ve diller – Mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plâkaları – Kurallar ve deney metotları  30.01.2007 EN 12209:2003 Building hardware — Locks and latches — Mechanically operated locks, latches and locking plates — Requirements and test methods 01.12.2004 01.06.2006
TS EN 12209/AC EN 12209:2003 /AC:2005 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 12259-1 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Elemanları- Bölüm 1: Sprinkler  15.04.2002 EN 12259-1:1999 +A1:2001 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers 01.04.2002 01.09.2005
TS EN 12259-1 /A2 12.04.2005 EN 12259-1:1999 +A1:2001/A2:2004 01.03.2005 01.03.2006

TS EN 12259-1 /A3

27.02.2007 EN 12259-1:1999 +A1:2001 /A3:2006 01.11.2006 01.11.2007
TS EN 12259-2 Sabit yangın söndürme sistemleri – Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar – Bölüm 2: Islak tip alarm vana tertibatları 15.04.2002 EN 12259-2:1999/A1:2001 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 2: Wet alarm valve assemblies 01.01.2002 01.08.2007

TS EN 12259-2 /A2

27.02.2007 EN 12259-2:1999/A2:2005 01.09.2006 01.08.2007
TS EN 12259-2 /AC 11.04.2006 EN 12259-2:1999/AC:2002 01.06.2005 01.06.2005
TS EN 12259-3 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm 3: Kuru Tip Alarm Vana Tertibatları  15.04.2002 EN 12259-3:2000 Fixed firefighting systems — Components for automatic sprinkler and water spray systems — Part 3: Dry alarm valve assemblies 01.01.2002 01.08.2007
EN 12259-3:2000/A1:2001

TS EN 12259-3 /A2

27.02.2007

 

EN 12259-3 :2000 /A2:2005 01.09.2006 01.08.2007
TS EN 12259-4 Sabit Yangın Söndürme Sistemleri- Sprinkler ve Su Püskürtme Sistemleri İçin Elemanlar- Bölüm 4: Su Motorlu Alarmlar  15.04.2002 EN 12259-4:2000 Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 4: Water motor alarms 01.01.2002 01.04.2004
EN 12259-4:2000 /A1:2001
TS EN 12259-5 Sabit yangın söndürme sistemleri – Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için bileşenler – Bölüm 5: Su akış dedektörleri  24.02.2005 EN 12259-5:2002  Fixed firefighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 5: Water flow detectors 01.07.2003 01.09.2005
TS EN 12271 Yüzey kaplamaları – Gerekler 13.07.2010 EN 12271:2006 Surface dressing – Requirements 01.01.2008 01.01.2011
TS EN 12273 Bitümlü harç kaplamalar – Gerekler 12.02.2009 EN 12273: 2008 Slurry surfacing – Requirements 01.01.2009 01.01.2011
TS EN 12285-2 Çelik tanklar – Fabrika yapımı – Bölüm 2: Yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde depolanması için – Tek ve çift cidarlı – Yatay silindirik 22.03.2011 EN 12285-2:2005 Workshop fabricated steel tanks — Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids 01.01.2006 01.01.2008
TS EN 12326-1 Kayraktaşı ve diğer taş mamuller – Sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için – Bölüm 1: Mamul özellikleri 12.10.2006 EN 12326-1:2004 Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding — Part 1: Product specification 01.05.2005 01.05.2008
  TS EN 12337-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Kimyasal olarak dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam – Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı  12.10.2006 EN 12337-2:2004 Glass in building — Chemically strengthened soda lime silicate glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 12352 Trafik kontrol donanımı – Uyarı ve güvenlik ışı cihazları 12.10.2006 EN 12352:2006 Traffic control equipment – Warning and safety light devices 01.02.2007 01.02.2008
TS EN 12368 Trafik kontrol donanımı – Sinyal lambaları 02.03.2010 EN 12368:2006 Traffic control equipment – Signal heads 01.02.2007 01.02.2008
TS EN 12380 Drenaj sistemleri için hava emiş vanaları-Kurallar,deney metotları ve uygunluk değerlendirme  28.01.2004 EN 12380:2002 Air admittance valves for drainage systems — Requirements, tests methods and evaluation of conformity 01.10.2003 01.10.2004
TS EN 12446:2011 Bacalar – Bileşenler – Beton dış duvar elemanları 31.01.2012 EN 12446:2011 Chimneys – Components – Concrete outer wall elements EN 12446:2003[21] 01.04.2012 01.04.2013
TS EN 12467 Düz levhalar – Elyaf takviyeli çimento kullanılarak imal edilmiş – Mamul özellikleri ve deney metotları 13.03.2007 EN 12467:2004 Fibre-cement flat sheets — Product specification and test methods 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 12467 /A1 12467:2004/A1:2005
TS EN 12467 /A2 EN 12467:2004/A2:2006 01.07.2007 01.07.2008
TS EN 12566-1 Küçük atıksu arıtma sistemleri – Nüfusu 50 eşdeğer nüfusa (EN) kadar olan yerler için – Bölüm 1: Ön yapımlı septik tanklar 02.03.2006  

 

EN 12566-1:2000 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 1: Prefabricated septic tanks 01.12.2004 01.12.2005
EN 12566-1:2000 /A1:2003
TS EN 12566-3 +A1 Küçük atık su arıtma sistemleri – 50 eşdeğer nüfusa kadar olan yerler için – Bölüm 3: Hazır ve/veya yerinde kurulabilen evsel atık su arıtma tesisleri” 13.01.2011 EN 12566-3:2005+A1:2009 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 3:Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants 01.11.2009 01.11.2010
TS EN 12566-4 Küçük atıksu arıtma sistemleri – 50 eşdeğer nüfusa kadar olan yerler için – Bölüm 4: Ön yapımlı kitlerden yerinde kurulan septik tanklar 14.07.2011 EN 12566-4: 2007 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT – Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 12591 Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler 13.01.2011 EN 12591:2009  Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumens 01.01.2010 01.01.2011
TS 706 EN 12620 +A1 Beton agregaları 28.04.2009 EN 12620:2002 + A1:2008 Aggregates for concrete 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 12676-1 Göz kamaşmasını önleyici ekranlar–Yollar için – Bölüm 1: Performans ve özellikler 17.04.2002 EN 12676-1:2000 /A1:2003 Anti-glare systems for roads — Part 1: Performance and characteristics 01.02.2004 01.02.2006
TS EN 12676-1 /A1 02.02.2006
TS EN 12737+A1 Öndökümlü beton mamuller – Çiftlik hayvanları için zemin kaplama plakları 29.06.2009 EN 12737:2004+A1:2007 Precast concrete products – Floor slats for livestock 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 12764+A1 Sağlık gereçleri – Girdaplı banyolar için teknik özellikler 28.05.2009 EN 12764:2004 +A1:2008 Sanitary appliances — Specification for whirlpool baths 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 12794+A1 Ön dökümlü beton mamuller – Temel kazıkları 26.03.2009 EN 12794:2005 +A1:2007 Precast Concrete Products — Foundation Piles 01.02.2008 01.02.2009
TS EN 12794+A1 /AC 16.04.2009 EN 12794:2005 +A1:2007/AC:2008 01.08.2009 01.08.2009
TS EN 12809 Kazanlar-Konutlarda kullanılan kat kaloriferleri için-Müstakil, katı yakıtlı, anma ısı gücü 50 kW’ a kadar – Özellikler ve deney metotları   19.04.2005 EN 12809:2001 Residential independent boilers fired by solid fuel — Nominal heat output up to 50 kW — Requirements and test methods 01.07.2005 01.07.2007
EN 12809:2001 /A1:2004
TS EN 12809 /AC 12.02.2009 EN 12809:2001 /AC:2006 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 12809 /A1/AC EN 12809:2001 /A1:2004 /AC:2007
TS EN 12815 Katı Yakıt Yakan Ev Tipi Pişiriciler- Özellikler ve Deney Metotları 03.04.2008 EN 12815:2001 Residential cookers fired by solid fuel — Requirements and test methods 01.07.2005 01.07.2007
TS EN 12815 /A1 EN 12815:2001/A1:2004
TS EN 12815/AC EN 12815:2001 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 12815/ A1/ AC:2007 EN 12815:2001/A1:2004 /AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 12839:2012 Öndökümlü Beton Mamuller-Çit Elemanları 12.04.2012 EN 12839:2012 Precast concrete products – Elements for fences [22]EN 12839:2001 01.10.2012 01.10.2013
TS EN 12843 Ön dökümlü beton mamuller – Direkler ve sütunlar 08.11.2005 EN 12843:2004 Precast concrete products — Masts and poles 01.09.2005 01.09.2007
TS EN 12859:2011 Alçı bloklar – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 22.11.2011 EN 12859:2011 Gypsum blocks – Definitions, requirements and test methods EN 12859:2008[23]

01.12.2011

01.12.2012

TS EN 12860 Yapıştırıcılar – Alçı esaslı – Alçı taşı bloklar için – Tarifler, özellikler ve deney metotları  30.03.2004 EN 12860:2001 Gypsum based adhesives for gypsum blocks — Definitions, requirementsand test methods 01.04.2002 01.04.2003
EN 12860:2001/AC:2002 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 12878 Çimento ve/veya kireç esaslı yapı malzemelerinin renklendirilmesinde kullanılan pigmentler – Özellikler ve deney yöntemleri 27.02.2007 EN 12878:2005 Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime — Specifications and methods of test 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 12878/AC 23.01.2007 EN 12878:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 12899-1 Sabit, düşey yol trafik işaretleri – Bölüm 1: Sabit işaretler 28.04.2009 EN 12899-1 :2007 Fixed, vertical road traffic signs — Part 1: Fixed signs 01.01.2009 01.01.2013
TS EN 12899-2 Sabitlenmiş, düşey yol trafik işaretleri – Bölüm 2: Fon aydınlatmalı trafik panoları (Transilluminated traffic bollard) 22.05.2008 EN 12899-2 :2007 Fixed, vertical road traffic signs — Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB) 01.01.2009 01.01.2013
TS EN 12899-3 Sabitlenmiş, düşey yol trafik işaretleri – Bölüm 3:Yol işaretleme şeritleri ve yol yansıtıcı araçlar (işaretleme şeritleri) 22.05.2008 EN 12899-3 :2007 Fixed, vertical road traffic signs — Part 3: Delineator posts and retroreflectors 01.01.2009 01.01.2013
TS EN 12951 Çatılar için hazır aksesuarlar – Sabit çatı merdivenleri – Mamul özellikleri ve deney metotları 24.12.2007 EN 12951:2004 Prefabricated accessories for roofing — Permanently fixed roof ladders — Product specification and test methods 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 12966-1+A1 Düşey yol işaretleri – Değişken mesajlı trafik işaretleri – Bölüm 1: Mamul standardı 12.04.2012 EN 12966-1:2005+A1:2009 Road vertical signs – Variable message traffic signs – Part 1: Product standard 01.08.2010 01.08.2010
TS EN 13024-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş borosilikat emniyet camı – Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı 21.12.2006 EN 13024-2:2004 Glass in building — Thermally toughened borosilicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13043 Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar   30.12.2004 EN 13043:2002 Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas 01.07.2003 01.06.2004
EN 13043:2002/ AC:2004 01.06.2006 01.06.2006
TS 1114 EN 13055-1 Hafif agregalar – Bölüm 1: Beton, harç ve şerbette kullanım için  16.04.2004 EN 13055-1:2002 Lightweight aggregates — Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout 01.03.2003 01.06.2004
TS EN 13055-1 /AC 25.04.2006 EN 13055-1:2002/AC:2004 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 13055-2 Hafif agregalar – Bölüm 2: Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları ile bağlayıcısız ve bağlayıcılı uygulamalarda kullanım için 16.02.2006 EN 13055-2:2004 Lightweight aggregates — Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications 01.05.2005 01.05.2006

TS EN 13063-1

+A1

Bacalar – Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar – Bölüm 1: Kurum tutuşmasına direnç için kurallar ve deney metotları 03.04.2008 EN 13063-1:2005 +A1:2007 Chimneys – System chimneys with clay/ceramic flue liners – Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance 01.05.2008 01.05.2009
TS EN 13063-2 +A1 Bacalar – Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar – Bölüm 2: Yaş şartlarda uygulanan kurallar ve deney metotları 03.04.2008 EN 13063-2:2005 +A1:2007 Chimneys — System chimneys with clay/ceramic flue liners -Part 2: Requirements and test methods under wet conditions 01.05.2008 01.05.2009
TS EN 13063-3 Bacalar- Kil veya seramik duman yolu astarı olan sistem bacaları- Hava için özellikler ve deney metotları 03.04.2008 EN 13063-3:2007 Chimneys – System chimneys with clay/ceramic flue liners – Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys 01.05.2008 01.05.2009
TS EN 13069 Bacalar – Kil/seramik dış duvarlı sistem bacalar – Kurallar ve deney metotları 20.03.2008 EN 13069:2005 Chimneys — Clay/ceramic outer walls for system chimneys —Requirements and test methods 01.05.2006 01.05.2007
TS EN 13084-5 Bacalar – Serbest duran – Bölüm 5: Tuğla astarlar için malzeme – Mamul özellikleri 19.06.2007 EN 13084-5:2005 Free-standing chimneys — Part 5: Material for brick liners —Product specifications 01.04.2006 01.04.2007
TS EN 13084-5 /AC EN 13084-5:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 13084-7 Bacalar-Serbest duran-Bölüm 7: Tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerin teknik özellikleri 19.06.2007 EN 13084-7:2005 Free-standing chimneys – Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners 01.08.2006 01.08.2007
TS EN 13084-7 /AC 21.02.2012 EN 13084-7:2005/AC:2009 01.08.2009 01.08.2009
TS EN 13101 İnsan girişine elverişli yeraltı muayene odaları için basamaklar – Gerekler, işaretleme, deneyler ve uygunluk değerlendirmesi 24.04.2007 EN 13101:2002 Steps for underground man entry chambers — Requirements, marking, testing and evaluation of conformity 01.08.2003 01.08.2004
TS EN 13108-1 Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri- Bölüm 1: Asfalt betonu 18.12.2008 EN 13108-1:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 1: Asphalt Concrete 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-1 /AC 04.02.2010 EN 13108-1:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-2 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 2: Çok ince tabakalar için asfalt betonu 24.06.2010 EN 13108-2:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-2 /AC EN 13108-2:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-3 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 3: Yumuşak asfalt 24.06.2010 EN 13108-3:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 3: Soft Asphalt 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-3 /AC EN 13108-3:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-4 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfalt 24.06.2010 EN 13108-4:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 4: Hot Rolled Asphalt 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-4 /AC EN 13108-4:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-5 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 5: Taş mastik asfalt 18.12.2008 EN 13108-5:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 5: Stone Mastic Asphalt 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-5 /AC 04.02.2010 EN 13108-5:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-6 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 6: Mastik asfalt 24.06.2010 EN 13108-6:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 6: Mastic Asphalt 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-6 /AC EN 13108-6:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 13108-7 Bitümlü karışımlar – Malzeme özellikleri – Bölüm 7: Poroz asfalt 13.01.2011 EN 13108-7:2006 Bituminous mixtures – Material specifications – Part 7: Porous Asphalt 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 13108-7/AC EN 13108-7: 2006 / AC: 2008 01.01.2009 01.01.2009
TS 2717 EN 13139 Agregalar – Harç yapımı için  24.03.2005 EN 13139:2002 Aggregates for mortar 01.03.2003 01.06.2004
EN 13139:2002/AC:2004 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 13160-1 Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 1: Genel prensipler –  28.01.2004 EN 13160-1:2003 Leak detection systems — Part 1: General principles 01.03.2004 01.03.2005
TS EN 13162 Isı yalıtım mamulleri – Binalarda kullanılan – Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünler – Özellikler  09.11.2010 EN 13162:2008 Thermal insulation products for buildings -Factory made mineral wool (MW) products- Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13163 Isı yalıtım mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon olarak imal edilen mamuller -Genleştirilmiş polistiren (EPS) – Özellikler 24.06.2010 EN 13163:2008 Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded polystyrene (EPS) — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13164

 

Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (XPS)- Özellikler.   24.06.2010 EN 13164:2008 Thermal insulation products for buildings — Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13165

 

Isı yalıtım mamulleri-Binalar için-Fabrikasyon olarak imal edilen sert poliüretan köpük (PUR)-Özellikler  19.01.2010 EN 13165:2008 Thermal insulation products for buildings — Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13166

 

Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Fenolik Köpük (PF) – Özellikler  19.01.2010 EN 13166:2008 Thermal insulation products for buildings -Factory made products of phenolic foam (PF) — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13167   Isı Yalıtım Ürünleri- Binalarda Kullanılan- Fabrika Yapımı Cam Yünü Ürünleri- Özellikler  19.01.2010 EN 13167:2008 Thermal insulation products for buildings – Factory made cellular glass (CG) products — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13168  

 

Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Rende Yongası(odun yünü) (WW) Mamulleri-Özellikler  19.01.2010 EN 13168:2008 Thermal insulation products for buildings — Factory made wood wool (WW) products — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13169 Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Genleştirilmiş perlitten fabrikada imal edilmiş mamuller (EPB) – Özellikler  19.01.2010 EN 13169:2008 Thermal insulation products for buildings — Factory made products of expanded perlite (EPB) — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS  EN 13170 Isı Yalıtım Mamülleri-Binalar İçin-Fabrika Yapımı Genleştirilmiş Meşe Mantarı Levhaları (ICB)-Özellikler   19.01.2010 EN 13170:2008  Thermal insulation products for buildings -Factory made products of expanded cork (ICB) — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13171  

 

Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Odun Lifli (WF) Mamuller-Özellikler  19.01.2010

 

EN 13171:2008 Thermal insulating products for buildings -Factory made wood fibre (WF) products — Specification 01.09.2009 01.09.2010
TS EN 13224:2011 Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme elemanları 12.04.2012 EN 13224:2011 Precast concrete products – Ribbed floor elements [24]EN 13224:2004 +A1:2007 01.08.2012 01.08.2013
TS EN 13225 Öndökümlü beton mamuller – Yapısal çubuk elemanlar 24.04.2007 EN 13225:2004 Precast concrete products — Linear structural elements 01.09.2005 01.09.2007
TS EN 13225/AC EN 13225:2004/AC:2006 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 13229 Katı yakıtlı gömme şömineler (Açık yanmalılar dâhil) – Özellikler ve deney metotları 16.04.2009 EN 13229:2001 Inset appliances including open fires fired by solid fuels — Requirements and test methods 01.07.2005 01.07.2007
TS EN 13229 /A1 EN 13229:2001 /A1:2003 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13229 /A2 EN 13229:2001/A2:2004 01.07.2005 01.07.2007
TS EN 13229/AC EN 13229:2001 /AC:2006 01.07.2007 01.07.2007
TS EN 13229/ A2 /AC EN 13229:2001 /A2:2004 /AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS 4900 EN 13240 Sobalar-Katı Yakıt Yakan-Özellikler ve Deney Metotları  29.04.2003 EN 13240:2001 Room heaters fired by solid fuel — Requirements and test methods 01.07.2005 01.07.2007
TS 4900 EN 13240/A2 24.04.2007 EN 13240:2001/A2:2004

TS EN 13240/ AC

04.02.2010 EN 13240:2001 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007

TS EN 13240/ A2/AC

EN 13240:2001 /A2:2004 /AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 13241-1:2003+A1:2011 Kapılar – Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan – Mamul standardı – Bölüm 1: Yangına direnç veya duman kontrol özellikleri olmayan mamuller 22.11.2011 EN 13241-1:2003+A1:2011 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard – Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics [25]EN 13241-1:2003 01.01.2012 01.01.2013
TS EN 13242+A1 İnşaat mühendisliği işleri ve yol yapımında kullanılan bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı malzemeler için agregalar 29.06.2009 EN 13242:2002+ A1:2007 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 13245-2 Plâstikler – Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorür (PVC – U) profiller – Bina uygulamaları için – Bölüm 2: İç ve dış duvarlar ile tavanlar için kullanılan PVC-U ve PVC-UE profiller 13.12.2011 EN 13245-2:2008;EN 13245-2:2008/AC: 2009 Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications – Part 2: PVC-U profiles and PVC- UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

01.07.2010

01.07.2012

TS EN 13249 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Yollar ve Trafiğe Açık Diğer Alanların (Demiryolları ve Asfaltlı Ortamlar Hariç) Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler   26.03.2003 EN 13249:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13249 /A1 25.12.2008 EN 13249:2000/A1:2005 01.11.2005 01.11.2006
TS EN 13250 Jeotekstiller ve jeotekstillerle ilgili mamuller – Demiryolları inşaatında kullanım için gerekli karakteristikler 27.02.2007 EN 13250:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of railways 01.10.2001 01.10.2002

TS EN 13250 /A1

EN 13250:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13251 Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller – Zemin yapıları, temeller ve dayanma yapılarının yapımında kullanım için gerekli özellikler   02.12.2004 EN 13251:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13251/A1 25.12.2008 EN 13251:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13252 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Drenaj Sistemlerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler  26.03.2003 EN 13252:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in drainage systems 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13252 /A1 25.12.2008 EN 13252:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13253 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Erozyon Kontrol (Sahil Koruması ve Kıyı Kaplamaları) İşlerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler 26.03.2003 EN 13253:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments) 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13253/A1 25.12.2008 EN 13253:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13254 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Su Tutucu Yapıların (Gölet ve Barajlar) Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler  26.03.2003 EN 13254:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13254/A1 25.12.2008 EN 13254:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13254/AC EN 13254:2000 /AC:2003 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13255 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Kanalların Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler  14.04.2003 EN 13255:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of canals 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13255/A1 25.12.2008 EN 13255:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13255/AC EN 13255:2000 /AC:2003 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13256 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Tüneller ve Yer Altı Yapılarının Yapımında Kullanım İçin Gerekli Özellikler  14.04.2003 EN 13256:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13256/A1 08.01.2009 EN 13256:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13256/AC EN 13256:2000 /AC:2003 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13257 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Katı Atık Depolama Alanlarında Kullanım İçin Gerekli Özellikler  14.04.2003 EN 13257:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in solid waste disposals 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13257/ A1 08.01.2009 EN 13257:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007

TS EN 13257/ AC

EN 13257:2000 /AC:2003 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13263-1 +A1 Silis dumanı – Betonda kullanılan – Bölüm 1: Tarifler, gerekler ve uygunluk kriterleri 13.01.2011 EN 13263-1:2005+ A1:2009 Silica fume for concrete — Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria 01.01.20010 01.01.2011
TS EN 13265 Jeotekstiller ve Jeotekstille İlgili Mamuller-Sıvı Atık Depolama Projelerinde Kullanım İçin Gerekli Özellikler  14.04.2003 EN 13265:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in liquid waste containment projects 01.10.2001 01.10.2002
TS EN 13265/A1 08.01.2009 EN 13265:2000 /A1:2005 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 13265/AC EN 13265:2000 /AC:2003 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13279-1 Yapı ve sıva alçıları – Bölüm 1: Tarifler ve gerekler 12.02.2009 EN 13279-1:2008 Gypsum binders and gypsum plasters — Part 1: Definitions and requirements 01.10.2009 01.10.2010
TS EN 13310 Mutfak eviyeleri – Fonksiyonel özellikler ve deney metotları  24.03.2005 EN 13310:2003 Kitchen sinks — Functional requirements and test methods 01.02.2004 01.02.2006
TS EN 13341+A1 Evsel Istma Amaçlı Yakıt gaz yağı ve mazot depolanması için yerüstü termoplastik statik tanklar-Püskürme ile şekillendirilmiş Polietilen döndürülerek şekillendirilmiş polietilen ve antiyonik polinerizasyonlu polyanik 6 tankları gereksinimleri ve deney metodları 12.04.2011 EN 13341:2005 +A1:2011 Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels — Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks — Requirements and test methods

01.10.2011

01.10.2011

TS EN 13361 Geosentetik bariyerler – Depolamalarda (rezervuarlarda) ve barajlarda kullanım için gerekli özellikler” 05.06.2007 EN 13361:2004 Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13361/A1 EN 13361:2004 /A1:2006 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 13362 Geosentetik bariyerler – Kanallarda kullanım için gerekli özellikler 05.06.2007 EN 13362:2005 Geosynthetic Barriers — Characteristics required for use in the construction of canals 01.02.2006 01.02.2007
TS EN 13383-1 Koruma tabakası taşları (zırh taşı) – Bölüm 1: Özellikler  28.04.2004 EN 13383-1:2002 Armourstone — Part 1: Specification 01.03.2003 01.06.2004
TS EN 13383-1 /AC 09.01.2007

EN 13383-1

:2002

/AC:2004

01.01.2010 01.01.2010
TS EN 13407 Asma pisuvarlar – İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri 19.01.2010 EN 13407:2006 Wall-hung urinals — Functional requirements and test methods 01.01.2008 01.01.2009
TS 7043 EN 13450 Demiryolu balastları için agregalar 19.04.2004 EN 13450:2002 Aggregates for railway ballast 01.10.2003 01.06.2004
TS 7043 EN 13450/AC 21.12.2006 EN 13450:2002 /AC:2004 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 13454-1 Kalsiyum sülfat esaslı şap malzemeleri için bağlayıcılar, kompozit bağlayıcılar ve fabrika yapımı hazır karışımlar – Bölüm 1: Tarifler ve özellikler   18.04.2006 EN 13454-1:2004 Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate — Part 1: Definitions and requirements 01.07.2005 01.07.2006
TS EN 13479 Kaynak sarf malzemeleri – Metalik malzemelerin ergitme kaynağında kullanılan tozlar ve ilâve metaller için genel mamul standardı      06.04.2006 EN 13479:2004 Welding consumables — General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials 01.10.2005 01.10.2006
TS EN 13491 Geosentetik bariyerler – Tüneller ve yer altı yapılarında akışkan bariyeri olarak kullanım için gerekli özellikler 05.06.2007 EN 13491:2004 Geosynthetic barriers — Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13491/A1 EN 13491:2004/A1:2006 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 13492 Geosentetik bariyerler – Sıvı atık depolama yerleri, aktarma istasyonları veya ikincil depolarda kullanım için gerekli özellikler  05.06.2007 EN 13492:2004 Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13492/A1 EN 13492:2004 /A1:2006 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 13493 Geosentetik bariyerler – Katı atık depolama ve bertaraf etme yerlerinde kullanım için gerekli özellikler 12.06.2007 EN 13493:2005 Geosynthetic barriers — Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 13502 Bacalar – Kil / Seramik baca başlıkları için gerekler ve deney metotları  02.12.2004 EN 13502:2002 Chimneys — Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals 01.08.2003 01.08.2004
TS EN 13561+A1 Dış güneşlikler – Güvenlik dâhil performans şartları    19.01.2010 EN 13561:2004+A1:2008 External blinds — Performance requirements including safety 01.08.2009 01.08.2010
TS EN 13564-1 Taşkın önleme cihazları – Binalarda kullanılan – Bölüm 1: Kurallar  16.03.2004 EN 13564-1:2002 Anti-flooding devices for buildings — Part 1: Requirements 01.05.2003 01.05.2004
TS EN 13616 Sıvı Petrol Ürünü Yakıtlar için Statik tankların aşırı dolum önleme tertibatı 02.12.2004 EN 13616:2004 Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels 01.05.2005 01.05.2006
TS EN 13616/AC

 

25.04.2006 EN 13616:2004 /AC:2006 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 13658-1 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri – Metal – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri – Bölüm 1: İç sıva için 12.06.2007 EN 13658-1:2005 Metal lath and beads — Definitions, requirements and test methods — Part 1: Internal plastering 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 13658-2 Sıva taşıyıcılar ve sıva profilleri – Metal – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Dış sıva için 12.06.2007 EN 13658-2:2005 Metal lath and beads — Definitions, requirements and test methods — Part 2: External rendering 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 13659+A1 Panjurlar – Güvenlik dâhil performans şartları 19.01.2010 EN 13659:2004+A1:2008 Shutters — Performance requirements including safety 01.08.2009 01.08.2010
TS EN 13693+A1 Ön dökümlü beton mamuller – Özel çatı elemanları 13.04.2010 EN 13693:2004+A1:2009 Precast concrete products — Special roof elements 01.05.2010 01.05.2011
TS EN 13707+A2 Su yalıtımı için esnek levhalar – Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar – Tanımlamalar ve özellikler   24.06.2010 EN 13707:2004+A2:2009 Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for roofwaterproofing – Definitions and characteristics 01.04.2010 01.10.2010
TS EN 13747+A2 Öndökümlü beton mamuller – Döşeme sistemlerinde kullanılan döşeme plakaları 13.07.2010 EN 13747 :2005+A2:2010 Precast concrete products — Floor plates for floor systems

01.01.2011

01.01.2011

 

TS 213-1 EN 13748-1 Terrazo karolar – İç mekânlarda kullanım için 27.09.2005 EN 13748-1:2004 Terrazzo tiles — Part 1: Terrazzo tiles for internal use 01.06.2005 01.10.2006
EN 13748-1:2004/A1:2005 01.04.2006 01.10.2006
EN 13748-1:2004/AC:2005 01.06.2005 01.06.2005
TS 213-2 EN 13748-2 Terrazo karolar – Dış mekânlarda kullanım için  27.09.2005 EN 13748-2:2004 Terrazzo tiles — Part 2: Terrazzo tiles for external use 01.04.2005 01.04.2006
TS EN 13808 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerceve 27.02.2007 EN 13808:2005 Bitumen and bituminous binders – Framework fro specifying cationic bituminous emulsions 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 13813 Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar – Şap malzemeleri – Özellikler ve gerekler  02.12.2004 EN 13813:2002 Screed material and floor screeds — Screed material — Properties and requirements 01.08.2003 01.08.2004
TS EN 13815 Lifle güçlendirilmiş ön yapımlı alçı mamuller – Tarifler, gerekler ve deney metotları 21.12.2006 EN 13815:2006 Fibrous gypsum plaster casts – Definitions, requirements and test methods 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 13830 Giydirme cepheler – Mamul standardı  10.03.2005 EN 13830:2003 Curtain walling — Product standard 01.12.2004 01.12.2005
TS EN 13859-1 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri – Bölüm 1: Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak kullanılan 22.11.2011 EN 13859-1: 2010 Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 1: Underlays for discontinuous roofing

01.04.2011

01.04.2012

TS EN 13859-2 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri – Bölüm 2: Duvarlar için alt tabaka olarak kullanılan 22.11.2011 EN 13859-2:2010 Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 2: Underlays for walls

01.04.2011

01.04.2012

TS EN 13877-3 Beton kaplamalar – Bölüm 3: Beton kaplamalarda kullanılan çiviler – Özellikler 12.06.2007 EN 13877-3:2004 Concrete pavements — Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13915 Alçı levhalar-Önyapımlı-Boşluklu karton çekirdekli paneller- Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 03.04.2008 EN 13915:2007 Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core – Definitions, requirements and test methods 01.06.2008 01.06.2009
TS EN 13924 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – Sert döşeme tipi bitümler – Özellikler 12.10.2006 EN 13924:2006 Bitumen and bituminous binders – Specifications for hard paving grade bitumens 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 13924/AC 27.03.2007 EN 13924:2006/AC:2006 01.01.2010 01.01.2010
TS EN 13950 Alçı levhalar – Isı/ses yalıtımlı kompozit paneller – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 22.05.2007 EN 13950:2005 Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels – Definitions, requirements and test methods 01.09.2006 01.09.2007
TS EN 13956 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Çatılarda su yalıtımı için kullanılan plastik ve lastik levhalar – Tarifler ve özellikler 04.12.2008 EN 13956:2005 Flexible sheet for waterproofing — Plastic and rubber sheets for roof waterproofing — Definitions and characteristics 01.07.2006 01.07.2007
TS EN 13956/AC EN 13956:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 13963 Derz malzemeleri- Alçı levhalar için- Tarifler, gerekler ve deney metotları 18.12.2008 EN 13963:2005 Jointing materials for gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods 01.03.2006 01.03.2007
EN 13963:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 13964 Asma tavanlar – Gerekli özellikler ve deney metotları  10.04.2008 EN 13964:2004 Suspended ceilings — Requirements and test methods 01.01.2005 01.07.2007
TS EN 13964/A1 EN 13964:2004 /A1:2006 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 13967 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Bodrum katlarda bohçalama yalıtımında kullanılan plastik ve lastik levhalar da dâhil plastik ve lastik rutubet yalıtım levhaları – Tarifler ve özellikler 04.12.2008 EN 13967:2004 Flexible sheets for waterproofing — Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet — Definitions and characteristics 01.10.2005 01.10.2006
TS EN 13967/A1 EN 13967:2004 /A1:2006 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 13969 Su yalıtımı için esnek levhalar – Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları – Tanımlamalar ve özellikler  22.05.2007 EN 13969:2004 Flexible sheets for waterproofing — Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets — Definitions and characteristics 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13969/A1 EN 13969:2004 /A1:2006 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 13970 Su yalıtımı için esnek levhalar-Bitümlü su buharı kontrol tabakaları- Tanımlamalar ve özellikler   22.05.2007 EN 13970:2004 Flexible sheets for waterproofing — Bitumen water vapour control layers — Definitions and characteristics 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13970/A1 EN 13970:2004 /A1:2006 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 13978-1 Öndökümlü beton mamuller – Öndökümlü beton garajlar – Bölüm 1: Oda boyutlarında parçalarla oluşturulan veya yekpare betonarme garajlar için gerekler 27.02.2007 EN 13978-1:2005 Precast concrete products — Precast concrete garages — Part 1:Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions 01.03.2006 01.03.2008
TS EN 13984 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Su buharını kontrol için plastik ve lastik tabakalar – Tarifler ve özellikler 04.12.2008 EN 13984:2004 Flexible sheets for waterproofing — Plastic and rubber vapour control layers — Definitions and characteristics 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 13984/A1 EN 13984:2004 /A1:2006 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 13986 Yapılarda kullanılan ahşap esaslı levhalar – Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme  13.03.2007 EN 13986:2004 Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of conformity and marking 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 14016-1 Manyezit şaplar için bağlayıcılar – Kostik magnezya ve magnezyum klorür – Bölüm 1: Tarifler ve özellikler 06.04.2006 EN 14016-1:2004 Binders for magnesite screeds — Caustic magnesia and magnesium chloride — Part 1: Definitions, requirements 01.12.2004 01.12.2005
TS EN 14023 Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar-Polimer modifiye bitüm şartnameleri için genel esaslar 13.07.2010 EN 14023:2010 Bitumen and bituminous binders – Specification framework for polymer modified bitumens

01.01.2011

01.01.2012

TS EN 14037-1 120ºC’tan düşük sıcaklıktaki suyla beslenen, tavana monteli radyant paneller – Bölüm 1: Teknik özellikler ve gerekler 19.02.2009 EN 14037-1:2003 Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 C — Part 1: Technical specifications and requirements 01.02.2004 01.02.2005
TS EN 14041 Elâstik, tekstil ve lâmine yer döşemeleri – Temel özellikler 22.05.2007 EN 14041:2004 Resilient, textile and laminate floor coverings — Essential characteristics 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 14041/AC EN 14041:2004/AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 14055 :2010 WC ve pissuar rezarvuarları 12.04.2011 EN 14055:2010 WC and urinal flushing cisterns

01.09.2011

01.09.2012

TS EN 14063-1 Isı yalıtım malzemeleri ve mamulleri – Genleştirilmiş kil hafif agregadan (LWA) yerinde yapılan ısı yalıtımı – Bölüm 1: Gevşek dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri 19.06.2007 EN 14063-1:2004 Thermal insulation materials and products — In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) — Part 1: Specification for the loose-fill products before installation 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 14063-1/ AC EN 14063-1:2004 /AC:2006 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 14064-1 Binalar için ısıl yalıtım mamülleri – Gevşek dokulu mineral yün (MW) mamüllerinden yerinde yapılan ısı yalıtımı – Bölüm 1:Gevşek dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri 23.03.2010 EN 14064-1 :2010 Thermal insulation products for buildings – In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products – Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

01.12.2010

01.12.2011

TS EN 14080 Ahşap yapılar-Tutkallı lamine kereste-Özellikler 10.04.2008 EN 14080:2005 Timber structures-Glued laminated timber – Requirements 01.04.2006 01.12.2012
TS EN 14081-1+A1 Ahşap yapılar – Mukavemet sınıflandırması yapılmış dikdörtgen enine kesitli yapısal kereste – Bölüm 1: Genel gerekler 05.04.2011 EN 14081-1:2005+ A1:2011 Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross section – Part 1: General requirements

01.10.2011

31.12.2011

TS EN 14178-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Temel toprak alkali silikat cam mamuller – Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı 21.12.2006 EN 14178-2:2004 Glass in building — Basic alkaline earth silicate glass products — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 14179-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 06.12.2007 EN 14179-2:2005 Glass in building — Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity /Product standard 01.03.2006 01.03.2007
TS EN 14188-1 Derz dolguları ve derz sızdırmazlık malzemeleri – Bölüm 1: Sıcak uygulamalı derz sızdırmazlık malzemeleri – Özellikler   16.03.2006 EN 14188-1:2004 Joint fillers and sealants — Part 1: Specifications for hot applied sealants 01.07.2005 01.01.2007
TS 5926  EN 14188-2 Derz dolguları ve derz sızdırmazlık malzemeleri – Bölüm 2: Soğuk uygulamalı derz sızdırmazlık malzemeleri – Özellikler   16.03.2006 EN 14188-2:2004 Joint fillers and sealants — Part 2: Specifications for cold applied sealants 01.10.2005 01.01.2007
TS EN 14188-3 Bağlantı dolguları ve contalar – Bölüm 3: Özellikler 20.07.2006 EN 14188-3:2006 Joint fillers and sealants – Part 3: Specifications for preformed joint seals 01.11.2006 01.11.2007
TS EN 14190 Alçı levhalar-Yeniden işleme tâbi tutularak elde edilen-Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 18.12.2008 EN 14190:2005 Gypsum plasterboard products from reprocessing — Definitions, requirements and test methods 01.04.2006 01.04.2007
TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri   30.01.2007 EN 14195:2005 Metal framing components for gypsum plasterboard systems —Definitions, requirements and test methods 01.01.2006 01.01.2007
TS EN 14195/AC EN 14195:2005 /AC:2006 01.01.2007 01.01.2007
TS EN 14209 Ön şekillendirilmiş alçı levha köşebentler – Tarifler, gerekler ve deney metotları 25.04.2006 EN 14209:2005 Preformed plasterboard cornices – Definitions, requirements and test methods 01.09.2006 01.09.2007
TS EN 14216 Çimento – Özel çimentolar – Çok düşük ısılı – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri  19.01.2010 EN 14216:2004 Cement — Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements 01.02.2005 01.02.2006
TS EN 14229 :2010 Yapı keresteleri-Havaî hatlar için ağaç tel direkleri 13.01.2011 EN 14229:2010 Structural timber – Wood poles for overhead lines

01.09.2011

01.09.2012

TS EN 14246 Alçı elemanlar – Asma tavanlarda kullanılan – Tarifler, gerekler ve deney metotları 21.12.2006 EN 14246:2006 Gypsum elements for suspended ceilings – Definitions, requirements and test methods 01.04.2007 01.04.2008
TS EN 14246/AC 03.04.2008 EN 14246:2006/ AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 14250     Ahşap yapılar – Perçinli metal plakalarla birleştirilmiş ön yapımlı kafes kirişler – Mamul özellikleri 09.11.2010 EN 14250 :2010 Timber structures — Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

01.11.2010

01.11.2010

TS EN 14296 Sağlık uygulamaları – Halka ait yıkama tekneleri 17.01.2006 EN 14296:2005 Sanitary appliances — Communal washing troughs 01.03.2006 01.03.2008
TS EN 14303 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen mineral yün mamuller-Özellikler 23.03.2010 EN 14303 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made mineral wool (MW) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14304 Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (FEF) ürünler-özellikler 24.06.2010 EN 14304 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made flexibleelastomeric foam (FEF) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14305 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen gözenekli cam(CG) mamuller-Özellikler 23.03.2010 EN 14305 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made cellular glass (CG) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14306 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen kalsiyum silikat (CS) mamuller-özellikler 23.03.2010 EN 14306 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made calciumsilicate (CS) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14307 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen polistiren (XPS) köpük mamuller-özellikler 23.03.2010 EN 14307:2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made extrudedpolystyrene foam (XPS) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14308 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen sert poliüretan(PUR) ve sert poliizosiyanat ( PIR) köpük mamuller-özellikler 23.03.2010 EN 14308 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made rigidpolyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14309 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen Genleştirlmiş polistiren( EPS) mamuller-özellikler  23.03.2010 EN 14309 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made products of expanded polystyrene (EPS) – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14313     Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen Polietilen (PEF) köpük mamuller-özellikler 14.06.2012 EN 14313 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made polyethylene foam (PEF) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14314 Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen fenolik köpük (PF) mamuller-özellikler 31.01.2012 EN 14314 :2009 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – Factory made phenolicfoam (PF) products – Specification 01.08.2010 01.08.2012
TS EN 14316-1 Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Genleştirilmiş perlitten (EP) yerinde yapılan ısı yalıtımı – Bölüm 1: Bağlı ve gevşek dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri 23.11.2006 EN 14316-1:2004 Thermal insulation products for buildings — In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products — Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 14317-1 Isı yalıtım mamulleri – Binalarda kullanılan – Pullu vermikülit (PV) mamullerle kullanım yerinde uygulanan ısı yalıtımı – Bölüm 1: Bağlı ve gevşek dolgulu mamullerin binaya yerleştirme öncesindeki özellikleri  24.04.2006 EN 14317-1:2004 Thermal insulation products for buildings — In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products — Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation 01.06.2005 01.06.2006
TS EN 14321-2 Cam – Yapılarda kullanılan – Isıl olarak temperlenmiş toprak alkali silikat emniyet camı – Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/ürün standardı 26.06.2007 EN 14321-2:2005 Glass in building — Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 14339 Yer altı yangın hidrantları 13.03.2007 EN 14339:2005 Underground fire hydrants 01.05.2006 01.05.2007
TS EN 14342+A1 Ahşap yer döşemeleri – Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme 05.04.2011 EN 14342:2005 +A1:2008 Wood flooring — Characteristics, evaluation of conformity and marking 01.03.2009 01.03.2010
TS EN 14351-1 +A1  Pencereler ve kapılar – Mamul standardı, performans özellikleri – Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar – Yangına direnç ve/veya duman sızıntısını önleme özellikleri olmayan 31.01.2012 EN 14351-1:2006+A1:2010

 

Windows and doors – Product standard, performancecharacteristics – Part 1: Windows and externalpedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

01.12.2010

01.12.2010

TS EN 14353+A1 Metal yataklar ve bağlantı profilleri – Alçı levhalarla birlikte kullanılan – Tarfiler, gerekler ve deney yöntemleri 23.03.2010 EN 14353:2007+A1:2010 Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods

01.11.2010

01.11.2010

TS EN 14374 Ahşap yapılar – Soyma tabakalı yapısal lamine kereste – Gerekler 10.04.2008 EN 14374:2004 Timber structures — Structural laminated veneer lumber — Requirements 01.09.2005 01.09.2006
TS EN 14384 Yer üstü yangın hidrantları 13.03.2007 EN 14384:2005 Pillar fire hydrants 01.05.2006 01.05.2007
TS EN 14388 Yol trafik gürültüsünü azaltıcı tertibatlar – Teknik özellikler 28.02.2008 EN 14388:2005 Road traffic noise reducing devices — Specifications 01.05.2006 01.05.2007
TS EN 14388/AC 09.03.2010 EN 14388:2005 /AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 14396 İnsan girişine elverişli muayene bacaları için sabit merdivenler 03.07.2007 EN 14396:2004 Fixed ladders for manholes 01.12.2004 01.12.2005
TS EN 14399-1 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları – Bölüm 1: Genel özellikler 13.04.2010 EN 14399-1:2005 High-strength structural bolting assemblies for preloading —Part 1: General requirements 01.01.2006 01.10.2007
TS EN 14411 Seramik karolar – Tarifler, sınıflandırma, özellikler ve işaretleme 10.04.2008 EN 14411:2006 Ceramic tiles — Definitions, classification, characteristics and marking (ISO 13006:1998, modified) 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14428+A1 Duşakabinler – İşlevsel gerekler ve deney metotları 23.03.2010 EN 14428:2004+A1:2008 Shower enclosures — Functional requirements and test methods 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 14449 Cam- Yapılarda kullanılan – Lamine cam ve lamine emniyet camı – Uygunluk değerlendirmesi/Ürün standardı 26.06.2007 EN 14449:2005 Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — Evaluation of conformity/Product standard 01.03.2006 01.03.2007
EN 14449:2005 /AC:2005 01.06.2006 01.06.2006
TS EN 14471 Bacalar – Sistem bacalar- Duman yolu plastik astarlı – Kurallar ve deney metotları 26.06.2007 EN 14471:2005 Chimneys — System chimneys with plastic flue liners —Requirements and test methods 01.06.2006 01.06.2007
TS EN 14496 Alçı esaslı bağlayıcılar – Isı/ses yalıtımı için komposit levhalar ve alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney metotları 25.04.2006 EN 14496:2005 Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards – Definitions, requirements and test methods 01.09.2006 01.09.2007
TS EN 14509 Kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplama yalıtım panelleri – Fabrikada imal edilen – Özellikler 08.01.2009 EN 14509:2006 Self-supporting double skin metal faced insulating panels – Factory made products – Specifications 01.01.2009 01.10.2010
TS EN 14509/AC 09.03.2010 EN 14509:2006/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009
TS EN 14516+A1 Küvetler – Ev ve benzeri yerlerde kullanım için 29.03.2011 EN 14516:2006 +A1:2010 Baths for domestic purposes

01.05.2011

01.05.2012

TS EN 14527+A1 Duş tekneleri – Ev ve benzeri yerlerde kullanım için 29.03.2011 EN 14527:2006 +A1:2010 Shower trays for domestic purposes

01.05.2011

01.05.2012

TS EN 14528 Bideler – İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri 19.06.2007 EN 14528:2007 Bidets – Functional requirements and test methods 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14545 Ahşap yapılar – Bağlayıcılar – Gerekler 12.04.2012 EN 14545:2008 Timber structures – Connectors – Requirements 01.08.2009 01.08.2010
TS EN 14566+A1 Alçı levha sistemlerinde kullanılan mekanik bağlantı elemanları – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 02.03.2010 EN 14566:2008+A1:2009 Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems – Definitions, requirements and test methods 01.05.2010 01.11.2010
TS EN 14592 Ahşap yapılar – Kırlangıç kuyruğu tipi bağlantı elemanları – Gerekler 19.01.2010 EN 14592:2008 Timber structures – Dowel-type fasteners – Requirements 01.08.2009 01.08.2010
TS EN 14604 Duman alarm cihazları 05.06.2007 EN 14604:2005 Smoke alarm devices 01.05.2006 01.08.2008
TS EN 14604/AC 13.04.2010 EN 14604:2005/AC:2008 01.08.2009 01.08.2009
TS EN 14647 Kalsiyum alüminat çimentosu – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 19.01.2010 EN 14647:2005 Calcium aluminate cement – Composition, specifications and conformity criteria 01.08.2006 01.08.2007
TS EN 14647 /AC EN 14647:2005 /AC:2006 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 14680 Plâstik boru sistemleri – Basınçsız termoplâstik boru sistemleri için yapıştırıcılar – Özellikler 19.01.2010 EN 14680:2006 Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems — Specifications 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14688 Sağlık gereçleri – Lavabolar – İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri 29.06.2009 EN 14688:2006 Sanitary appliances — Wash basins — Functional requirements and test methods 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14695 Esnek levhalar – Su yalıtımı için – Beton köprü tabliyeleri ve trafiğe açık diğer beton alanlar için takviyeli bitüm levhalar – tarifler ve özellikler 23.03.2010 EN 14695 :2010 Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete – Definitions and characteristics

01.10.2010

01.10.2011

TS EN 14716 Gergi tavanlar – Gerekler ve deney yöntemleri 13.03.2008 EN 14716:2004 Stretched ceilings — Requirements and test methods 01.10.2005 01.10.2006
TS EN 14782 Çatılar, dış giydirme kaplamalar ve iç astarlar için kendinden destekli metal levha – Mamul özellikleri ve şartlar 20.07.2006 EN 14782:2006 Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements 01.11.2006 01.11.2007
TS EN 14783 Levha ve şerit – Metal – Yüzeye tam oturan – Çatı kaplaması, dış cephe kaplaması ve iç yüzey kaplaması olarak kullanım için – Mamul özellikleri ve gerekler 31.01.2008 EN 14783:2006 Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining – Product specification and requirements 01.07.2007 01.07.2008
TS EN 14785 Mekan ısıtıcı cihazlar yerleşim yerleri için ahşap pelet yakan-Kaurallar ve deney metodları 21.12.2006 EN 14785:2006 Residential space heating appliances fired by wood pellets – Requirements and test methods 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 14800 Metal hortum takımları – Ondüleli – Çelik –Bina içinde kullanılan – Gaz yakan cihazların emniyetli bağlantısı için 28.05.2009 EN 14800:2007 Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14814 Plâstik boru sistemleri – Basınçlı termoplâstik boru sistemleri için yapıştırıcılar – Özellikler 23.03.2010 EN 14814:2007 Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure – Specifications 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14843 Öndökümlü beton mamuller – Merdivenler 30.04.2008 EN 14843:2007 Precast concrete products – Stairs 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14844:2006+A2:2011 Öndökümlü beton mamuller – Kutu menfezler 12.04.2012 EN 14844:2006+A2:2011 Precast concrete products – Box culverts 01.09.2012 01.092013
TS EN 14846 Bina Donanimi – Kilitler ve Mandallar – Elektromekanik Kilitler ve Çarpici Levhalar – Kurallar ve Deney Yöntemleri 09.04.2009 EN 14846:2008 Building hardware – Locks and latches – Electromechanically operated locks and striking plates – Requirements and test methods

01.09.2011

01.09.2012

TS EN 14889-1 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 1: Çelik lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 21.12.2006 EN 14889-1:2006  Fibres for concrete – Part 1: Steel fibres – Definitions, specifications and conformity 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 14889-2 Lifler – Betonda kullanım için – Bölüm 2: Polimer lifler – Tarifler, özellikler ve uygunluk 21.12.2006 EN 14889-2:2006  Fibres for concrete – Part 2: Polymer fibres – Definitions, specifications and conformity 01.06.2007 01.06.2008
TS EN 14904 Spor alanları için yüzeyler – Birden çok spor dalında kullanım için iç mekan yüzeyleri – Teknik özellikler 12.10.2006 EN 14904:2006 Surfaces for sports areas – Indoor surfaces for multi-sports use – Specification 01.02.2007 01.02.2008
TS EN 14909 Su yalıtımı için esnek levhalar – Plâstik ve lâstik su yalıtım tabakaları – Tarifler ve özellikler 12.10.2006 EN 14909:2006 Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber damp proof courses – Definitions and characteristics 01.02.2007 01.02.2008
TS EN 14915 İç ve dış masif ahşap kaplamalar – Karakteristikler, uygunluğun değerlendirilmesi ve işaretleme 09.03.2010 EN 14915:2006 Solid wood panelling and cladding – Characteristics, evaluation of conformity and marking 01.06.2007 01.06.2008
EN 14915:2006/ AC:2007 01.01.2008 01.01.2008
TS EN 14933 İnşaat mühendisliği uygulamaları için ısıl yalıtım ve hafif ağırlıklı dolgu mamulleri – Fabrikasyonla imal edilmiş genleştirilmiş polistiren (EPS) – Özellikler 03.04.2008 EN 14933:2007 Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications – Factory made products of expanded polystyrene (EPS) – Specification 01.07.2008 01.07.2009
TS EN 14934 İnşaat mühendisliği uygulamaları için ısıl yalıtım ve hafif ağırlıklı dolgu mamulleri – Fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilmiş polistiren köpük (XPS) – Özellikler 03.04.2008 EN 14934:2007 Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications – Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) – Specification 01.07.2008 01.07.2009
TS EN 14963 Çatı kaplamaları – Sürekli çatı ışıklıkları – Plastik – Eteklikli veya etekliksiz – Sınıflandırma, gerekler ve deney yöntemleri 13.07.2010 EN 14963:2006 Roof coverings – Continuous rooflights of plastics with or without upstands – Classification, requirements and test methods 01.08.2009 01.08.2012
TS EN 14964 Rijit alt tabakalar – Süreksiz döşenen çatı kaplamaları için – Tarifler ve özellikler 28.05.2009 EN 14964:2006 Rigid underlays for discontinuous roofing — Definitions and characteristics 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14967 Su yalıtımı için esnek levhalar – Bitümlü su yalıtım tabakaları – Tarifler ve özellikler 12.09.2006 EN 14967:2006 Flexible sheets for waterproofing – Bitumen damp proof courses – Definitions and characteristics 01.03.2007 01.03.2008
TS EN 14989-1 Bacalar – Metal bacalar ve malzemeden bağımsız sızdırmazlığı sağlanmış ısıtma uygulamaları için kurallar ve deney metotları – C6 tipi cihazlar için düşey hava/duman terminalleri 03.07.2007 EN 14989-1:2007 Chimneys – Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications – Part 1: Vertical air/flue terminals for C6-type appliances 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14989-2 Bacalar – Metal bacalar ve malzemeden bağımsız sızdırmazlığı sağlanmış ısıtma uygulamaları için kurallar ve deney metotları – Bölüm 2 : Sızdırmazlığı sağlanmış uygulamalar için borular ve hava temin kanalları 12.02.2009 EN 14989-2:2007 Chimneys – Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications – Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 14991 Öndökümlü beton mamuller – Temel elemanları 17.04.2008 EN 14991:2007 Precast concrete products – Foundation elements 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 14992 Öndökümlü beton mamuller – Duvar elemanları 30.04.2008 EN 14992:2007 Precast concrete products – Wall elements 01.01.2008 01.05.2010
TS EN 15037-1 Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 1: Kirişler

13.01.2011

EN 15037-1:2008 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 1: Beams 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 15037-2+A1 Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 2: Beton bloklar

13.12.2011

EN 15037-2: 2009+A1:2011 Precast concrete products – Beam-and-block flor systems – Part 2: Concrete blocks

01.12.2011

01.12.2012

TS EN 15037-3+A1 Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 3: Kil bloklar

13.12.2011

EN 15037-3: 2009+A1:2011 Precast concrete products – Beam-and-block flor systems – Part 3: Clay blocks

01.12.2011

01.12.2012

TS EN 15037-4 Öndökümlü beton mamuller – Dişli döşeme sistemleri – Bölüm 4: Genleştirilmiş polistiren (EPS) bloklar

13.01.2011

EN 15037-4 :2010 Precast concrete products – Beam-and-block floor systems – Part 4: Expanded polystyrene blocks

01.11.2010

01.11.2011

TS EN 15048-1 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri – Bölüm 1:Genel kurallar 31.01.2008 EN 15048-1:2007 Non-preloaded structural bolting assemblies – Part 1: General requirements 01.01.2008 01.10.2009

TS EN 15050:2007+A1:2012

Öndökümlü beton mamuller – Köprü elemanları 05.06.2012 EN 15050:2007+A1:2012 Precast concrete products – Bridge elements [26]EN 15050:2007 01.12.2012 01.12.2012
TS EN 15069 Gaz emniyet vanaları – Metal hortum takımları için – Bina içinde kullanılan – Gaz yakan cihazların bağlantısı için 26.01.2010 EN 15069:2008 Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 15088 Alüminyum ve alüminyum alaşımları – Yapım işleri için yapısal mamuller – Muayene ve tesim için teknik şartlar 20.07.2006 EN 15088:2005 Aluminium and aluminium alloys – Structural products for construction works – Technical conditions for inspection and delivery 01.10.2006 01.10.2007

TS EN 15102:2007+A1:2011

Dekoratif duvar kağıtları-Rulo ve panel şeklinde 21.02.2012 EN 15102:2007+A1:2011 Decorative wall coverings – Roll and panel form 01.07.2012 01.07.2012
TS EN 15129 Anti – sismik cihazlar 23.03.2010 EN 15129 :2009 Anti-seismic devices 01.08.2010 01.08.2011
TS EN 15167-1 Öğütülmüş yüksek fırın curufu – Beton, harç ve şerbette kullanım için – Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 21.12.2006 EN 15167-1 :2006 Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout — Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria 01.01.2008 01.01.2009
TS EN 15250 Düşük Isılı,Katı Yakıtlı Cizhazlar Özellikler ve deney metodları 31.01.2008 EN 15250:2007 Slow heat release appliances fired by solid fuel — Requirements and test methods 01.01.2008 01.01.2010
TS EN 15258 Öndökümlü beton mamuller – İstinat duvarı elemanları 19.01.2010 EN 15258:2008 Precast concrete products – Retaining wall elements 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 15274 Yapısal birleşimler için genel amaçlı yapıştırıcılar-Özellikler ve deney metotları 22.05.2008 EN 15274 :2007 General purpose adhesives for structural assembly – Requirements and test methods 01.04.2010 01.04.2011
TS EN 15275 Yapısal yapıştırıcılar-İnşaat mühendisliği yapıları ve binalardaki eş-eksenli metalik birleştirmeler için anaerobik yapıştırıcıların özellikleri 22.05.2008 EN 15275 :2007 Structural adhesives –  Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures 01.04.2010 01.04.2011
TS EN 15275 /AC:2010 13.01.2011 EN 15275:2007 /AC:2010 01.01.2011 01.01.2011
TS EN 15283-1 +A1 Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Selülozik liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar 19.01.2010 EN 15283-1 :2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement 01.06.2010 01.06.2011
TS EN 15283-2 +A1 Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar – Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri – Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar 19.01.2010 EN 15283-2 :2008+A1:2009 Gypsum boards with fibrous reinforcement – Definitions, requirements and test methods – Part 2: Gypsum fibre boards 01.06.2010 01.06.2011
TS EN 15285 Yığılmış taşlar- Zemin ve merdiven kaplama için modüler fayanslar (dahili ve harici) 12.02.2009 EN 15285:2008 Agglomerated stone – Modular tiles for flooring and stairs (internal and external) 01.01.2009 01.01.2010
TS EN 15285/AC EN 15285:2008/AC:2008 01.01.2009 01.01.2009

TS EN 15322

Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- Kat-bek ve inceltilmiş bitümler için çerçeve 12.04.2012 EN 15322:2009 Bitumen and bituminous binders – Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders 01.06.2010 01.06.2011

TS EN 15368+A1

:2010

Yapısal olmayan uygulamalar için hidrolik bağlayıcılar – Tarifler, özellikler ve uygunluk kriterleri 13.01.2011 EN 15368: 2008+A1:2010 Hydraulic binder for non-structural applications – Definition, specifications and conformity criteria

01.09.2011

01.09.2012

TS EN 15381  Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller – Kaldırımlar ve asfalt kaplamalarda kullanım için gerekli özellikler 09.04.2009 EN 15381:2008 Geotextiles and geotextile-related products – Characteristics required for use in pavements and  asphalt overlays 01.01.2010 01.01.2011

TS EN 15382

 

Geosentetik bariyerler – Ulaşım altyapısında kullanım için gerekli özellikler 09.04.2009 EN 15382:2008 Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in transportation infrastructure 01.01.2010 01.01.2011
TS EN 15435 Öndökümlü beton mamuller – Normal ve hafif beton perde blokları – Mamul özellikleri ve performans 12.02.2009 EN 15435:2008 Precast concrete products – Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks – Product properties and performance 01.02.2009 01.02.2010
TS EN 15498 Öndökümlü beton mamuller – Beton yonga levha perde blokları – Mamul özellikleri ve performans 12.02.2009 EN 15498:2008 Precast concrete products – Wood-chip concrete shuttering blocks – Product properties and performance 01.02.2009 01.02.2010
TS EN 15599-1 :2010 Endüstriyel yalıtım ve bina teçhizatı için ısıl yalıtım mamulleri-Genleştirilmiş perlitten (EP) yerinde yapılan ısı yalıtımı -Bölüm 1:Bağlı ve dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri 13.01.2011 EN 15599-1 :2010 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products – Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

01.04.2011

01.04.2012

TS EN 15600-1 :2010 Endüstriyel yalıtım ve bina teçhizatı için ısıl yalıtım mamulleri-Pullu vermikülit (PV) mamullerle kullanım yerinde uygulanan ısı yalıtımı -Bölüm 1:Bağlı ve dolgulu malzemelerin yerleştirilme öncesi özellikleri 13.01.2011 EN 15600-1 :2010 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products – Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

01.04.2011

01.04.2012

TS EN 15650

Binalarda havalandırma- Yangın damperleri 13.07.2011 EN 15650:2010                 Ventilation for buildings – Fire dampers

01.09.2011

01.09.2012

TS EN 15743 Süper sülfat çimentoları – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri 23.03.2010 EN 15743 :2010 Supersulfated cement – Composition, specifications and conformity criteria

01.11.2010

01.11.2011

TS EN 15821 Doğal ağaç kütükleri ile yanan çoklu ateşlemeli sauna sobaları- Özellikler ve deney yöntemleri 13.01.2011 EN 15821:2010 Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs – Requirements and test methods

01.07.2011

01.07.2012

TS EN 15824 Kaba ve ince sıvalar – Organik bağlayıcılı – Özellikler 19.01.2010 EN 15824:2009 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders 01.04.2010 01.04.2011

 

 [1] Bu listede TS referans numaraları eksik olan uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafınca Türk Standardı olarak yayımlandığı andan itibaren listedeki eş-varlık başlangıç ve bitiş tarihlerine göre işlem göreceklerdir.

[2] Bu tarihten itibaren söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mümkündür.

[3] Bu tarihten itibaren, söz konusu standarda uygun ürünler için CE işaretlemesi mecburidir.

[4] 01.07.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir

[5] 01.07.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir

[6] 01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir

[7]01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[8] 01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[9] 01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[9]01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

 

 

[11] 01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[12] 01.02.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[13] 01.06.2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[14] 01.06.2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[15] 01.07.2014 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[16] 01.11.2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[17] 01.11.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[18] 01.11.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[19] 01.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[20] 01.04.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[21] 01.04.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[22] 01.10.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[23] 01.12.2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[24] 01.08.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[25] 01.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

[26] 01.12.2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra standardın sadece son versiyonuna göre yapılmış CE işaretlemesi geçerlidir.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIĞI

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir