Yolcu Bereberinde getirilen telefon kullanım izin harcının iade edilip edilemeyeceği hususunda

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı : B.07.1.GİB.0.06.63-010.06.01[2]-108056 19/10/2012
Konu : Kullanım izin harcı
HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 2012/2

 

 

…….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
……..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza yapılan başvurularda, yurt dışından getirilen telefonların çeşitli nedenlerle kullanıma açılamaması durumunda bu amaç için ödenen telefon kullanım izin harcının iade edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin sekizinci bendinde,
“VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı:
1. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni 100 TL
(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)” hükmü yer almaktadır.
Telefon kullanım izin harcı ile ilgili olarak 16.06.2012 tarihli 67 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcında vergiyi doğuran olay, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulanan verici portatif telsiz telefonlarının IMEI numarasının kayıt altına alınmasıdır. Ancak kayıt işlemine ilişkin harç, kayıttan önce ödendiğinden kayıt işleminin yapılamaması durumunda ödenen harcın iadesi mümkün bulunmaktadır.
Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde; “Tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcının kanuni sebeplerle reddiyatı gerektiğinde, sistem üzerinde yapılacak sorgulama sırasında hak sahibinin muaccel borcunun bulunması durumunda, öncelikle bu iadenin mükellefin herhangi bir talebi bulunmasa dahi 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre mahsup edilmesi gerekmekte ve düzeltmeye yetkili vergi dairesinin tahsilatı yapan vergi dairesi olması genel kuralı göz önünde bulundurularak red ve iadeye ilişkin işlemlerin tahsilatı yapan vergi dairesince yerine getirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcına ilişkin iade talepleri için iade talebine ilişkin dilekçe ve harcın ödenmesi sırasında düzenlenen ve harcı ödeyene verilen vergi dairesi alındılarının aslı ile birlikte tahsilatı yapan vergi dairesine başvurulması durumunda, harcı ödenen telefonun IMEI numarasının kayıt altına alınıp alınmadığı hususunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan teyit edilmesi ve 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak iade işleminin yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir